Custom Query (7 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Resolution: fixed (4 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Created
#429 Директни продажби wqw подобрение major 2.0 11 years
#990 Нов скин в склада за отпечатване на протокол за брак wqw дефект minor 2.0 8 years
#1113 BUG: Тръжен дневник plamen дефект minor 1.5 7 years
#1163 Предупреждение при приключване на коригиращ документ от продажба wqw подобрение minor 1.5 6 years

Resolution: invalid (2 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Created
#362 BUG: Дефект в Картон на контрагент alk дефект critical 2.0 11 years
#212 Във филтър формата "Разчети неплатен амбалаж" да се добави Склад alk подобрение major 2.0 12 years

Resolution: duplicate (1 match)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Created
#261 Нови колони и реквизити в док. за ревизия alk подобрение minor 2.0 12 years
Note: See TracQuery for help on using queries.