Custom Query (1190 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 100 of 1190)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#1 Проба на кирилица wqw дефект major Common
#2 test wqw дефект major Common
#3 Test2 wqw дефект major Common
#4 Първа проба wqw дефект major Common
#5 Имена на view-та на кросове wqw подобрение minor 1.5 RC3 Търговска система
#6 MsgBox да може да ползва bbcode wqw подобрение minor 1.5 RC2 Common
#7 Форма настройка на профили да ползва listview wqw подобрение trivial 1.5 RC2 Контейнер
#9 Toolbar за редакция на RTB wqw подобрение minor 2.0 Beta1 Common
#12 Именни дни спрямо великден wqw подобрение minor 1.5 RC2 Common
#13 Кредитни известия към повече от една фактура pgbr задача critical 1.5 RC1 Търговска система
#15 Интрастат декларация plamen задача trivial 1.5 RTM Счетоводство
#18 Инфраструктура за отваряне на док. от data-view на справка wqw задача major 1.5 RC2 Common
#20 Кодове на продукти в таб свързани док. в редове на текущ док. wqw дефект minor 1.5 RC1 Търговска система
#21 Картон на стока няма тотали в data-view wqw дефект minor 1.5 RC1 Търговска система
#22 Проблемите с permissions като bll error на валидирането на потребител със custom грешка в IDE-то wqw подобрение trivial 1.5 RC2 Контейнер
#23 Гърми при недефиниран Док. тип във филтър форма Проследяване на завки alk дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#24 Справка Проследяване на заявки да се съобразява със складовите документи alk дефект critical 1.5 RC1 Търговска система
#25 Справка Реализация >> Групировката по продукт не визуализира името на продукта alk дефект critical 1.5 RC1 Търговска система
#26 Нов скин на Оферта wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#27 Мениджмънт >> Справка Продажби по продукти/материали не работи alk дефект critical 1.5 RC1 Търговска система
#28 Показване/скриване на жълта лента с описание на филтър wqw подобрение minor 1.5 RC2 Търговска система
#29 Заявки - Фисто wqw задача minor 1.5 RC1 Търговска система
#30 Рестрикции на връзки на кредитни и дебитни wqw подобрение major 1.5 RC1 Търговска система
#31 Имплементиране на Промоции wqw задача major 1.5 RC3 Търговска система
#32 Забрана на приключване на РСД без продажба wqw задача minor 1.5 RC3 Търговска система
#33 Нов тип Документ в склада - Искане за отпускане на МЗ alk задача major 1.5 RC3 Търговска система
#34 Нова проверка във връзките на документите между Продажба и Склад wqw задача minor 1.5 RC2 Търговска система
#35 При натискане на бутон за избор на база, сплаша излиза на фокус над формата wqw дефект minor 1.5 RC2 Контейнер
#36 Проблем при Генериране на номер на фактура от нова покупка wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#37 Генериране на счетоводно записване за плащане wqw задача major 1.5 RC1 Търговска система
#38 Забавяне при updata на последни доставни цени от покупка с много редове pgbr дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#40 Основание за прилагане на ДДС в счетоводен документ wqw дефект major 1.5 RC2 Счетоводство
#41 Усвояване на аванс (от IGBR) alk дефект major 1.5 RC3 Търговска система
#42 Справка дневник на сметка pgbr подобрение minor 1.5 RC2 Счетоводство
#43 Задбалансови сметки alk задача minor 1.5 RC2 Счетоводство
#45 Партиди в търговки и счетоводен склад pgbr подобрение major 1.5 RC3 Търговска система
#46 Водене на серийни номера в търговските складове wqw подобрение major 1.5 RC3 Търговска система
#47 На всички рипорти да излиза името на фирмата потребител wqw подобрение minor 1.5 RC2 Търговска система
#48 Сравняване на количествена оборотна ведомост с картон на стока pgbr задача minor 1.5 RC3 Търговска система
#49 Генерация на начални салда в складовете към дата pgbr задача minor 1.5 RC3 Търговска система
#50 Свързване на генерираните счетоводни док. от каса и банка в търг. система към начални салда във счетоводството pgbr задача minor 1.5 RC2 Счетоводство
#51 При генериране на счет. записване от ф-ра да се генерират като втори статии и разходи по дейността alk подобрение minor 1.5 RC3 Търговска система
#52 Генериране на счет. док от складов док wqw задача major 1.5 RC1 Счетоводство
#53 Генериране на счет. док от касов док. wqw задача major 1.5 RC1 Търговска система
#54 Нова схема за преизчисляване на складовете е счет и търговската с-ма pgbr задача critical 1.5 RC2 Търговска система
#56 Контрагенти - секюрити в/у нов таб със специални настройки на контрагента alk подобрение minor 1.5 RC3 Номенклатури
#57 Имплементиране на персонални ценови листи wqw задача minor 1.5 RC3 Номенклатури
#62 Издаване на валутни фактури alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#63 Имплементиране на Cost Objects pgbr задача major 1.5 RC3 Търговска система
#64 CgDeliveryPlace д асе увеличи на 255 във всички темп таблици на всички процедури alk дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#66 Разпределение на кол. в кросове wqw подобрение major 1.5 RC1 Търговска система
#67 Ост. количество в селектор на редове на док. wqw подобрение major 1.5 RC1 Търговска система
#68 Аналитична ведомост н а портфейл - свързани документи alk дефект minor 1.5 RC1 Търговска система
#69 Връзки с документи в склад и каса wqw подобрение major 1.5 RC1 Търговска система
#70 DEP на права на групи wqw дефект major 1.5 RC2 Common
#71 Кредитни известия от покупки wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#72 Покупки - избор на продукти wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#73 Премахване на links explorer и интегрирането му в свързани док. wqw подобрение minor 1.5 RC2 Търговска система
#74 При печат на ДПрод да се визуализира име на Дилър wqw подобрение minor 1.5 RC1 Търговска система
#75 Кеширане на форма за печат на документи wqw подобрение minor 1.5 RC2 Търговска система
#76 Рефакторинг на справки за коефициант на рентабилност (грос марж) pgbr дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#77 Refresh на grid-а при създаване на нов ДПрод/ДПок (цена с ДДС не се визуализира) wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#78 Гърми при приключване на Протокол за ревизия wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#79 Генерацията в Документ за ревизия не работи коректно wqw дефект minor 1.5 RC1 Търговска система
#80 Справката Марж и рентабилност на приходите от продажби гърми wqw дефект major 1.5 RC1 Common
#81 Справката Марж и рентабилност на приходите от продажби по контрагенти гърми wqw дефект major 1.5 RC1 Common
#82 Марж и рентабилност на приходите от продажби по продукти/материали гърми wqw дефект major 1.5 RC1 Common
#83 Справката Върнати стоки от клиенти гърми wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#84 Всички документи в Търг. система да не могат да бъдат приключвани, ако са без редове wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#85 Storage за изображения wqw задача major 1.5 RTM Контейнер
#86 Селектор за избор на файл омазва суфикси wqw дефект major 1.5 RC1 Common
#87 В Button Bar-а ДА да стане Дълготрайни Активи alk дефект minor 1.5 RC1 Common
#88 Баркодове на продукт да могат да се assign-ват спрямо различни мерки + забележка alk дефект major 1.5 RC2 Номенклатури
#89 Грешни остатъчни количества по КДПрод/Пок (от Връзки с документи) wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#90 Грешка в записаната usp_sto_SetState_Rev при приключване на Протокол за ревизия wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#93 Запазване на Опeр. No. на изтрито счет. копие wqw дефект major 1.5 RC2 Счетоводство
#94 Справка Печат на ценови листи (с лого) - дублиране на редове pgbr дефект major 1.5 RC1 Номенклатури
#95 Ценовите листи не се update-тват wqw дефект critical 1.5 RC1 Номенклатури
#96 Некоректно крайно салдо в справка "Салда и обороти на контрагернти" pgbr дефект critical 1.5 RC1 Търговска система
#97 Фактор: При генериране на плащане от ДПрод гърми с грешка: wqw дефект critical 1.5 RC1 Търговска система
#98 Некоректен Остатък в справка 'Върнати стоки от клиент' pgbr дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#99 Изчистване на артефакти на DateTime Picker под Vista wqw дефект minor 1.5 RC3 Common
#100 Интегриране на служители с контрагенти alk подобрение minor 1.5 RC3 ТРЗ
#101 Инстлация на Personal да patch-ва база на 1.0 wqw подобрение minor 1.5 RC3 Common
#102 Фактор: Справка Печат на ценови листи wqw подобрение minor 1.5 RC1 Номенклатури
#103 Фактор: Добавяне на колона във "Форма за избор - Продукти и материали" pgbr подобрение major 1.5 RC1 Номенклатури
#104 Фактор: Грешно Продадено Кол. в справка "Върнати стоки от клиенти" pgbr дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#105 Фактор: Справката Продажби/Плащания гърми pgbr дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#106 Генериране на КИПрод към Аванс pgbr подобрение major 1.5 RC2 Търговска система
#107 Генериране на КИПрод към множество КДПрод wqw подобрение major 1.5 RC2 Търговска система
#108 Добавяне на колона Забележка във фасети alk подобрение minor 1.5 RC2 Common
#109 Начални салда в счетоводство - иплементиране на селектор на док. alk подобрение critical 1.5 RC2 Счетоводство
#110 Генерация на счетоводни записвания от банка - да се съобазява с stp_ID на началните салда alk подобрение critical 1.5 RC2 Счетоводство
#111 Презакачане на плащания към начални салда alk подобрение critical 1.5 RC2 Счетоводство
#112 BllError за некоректно известие (за бонус) за генериране на прихващане alk дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#113 Частично плащане по ДПок alk дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#114 Справка 'Печат на ценови листи' (с лого) гърми: wqw дефект major 1.5 RC2 Номенклатури
#116 Правописна грешка в report-a 'Приходен касов ордер' (хедъра) wqw дефект critical 1.5 RC2 Common
#118 Грешка в записаната usp_cpa_Rep_CheckStoSupExpences wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#119 При връщане на ДПрод от 'приключен' в 'редакция', запазените количества да остават wqw подобрение major 1.5 RC2 Търговска система
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Note: See TracQuery for help on using queries.