Custom Query (1190 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 100 of 1190)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#6 MsgBox да може да ползва bbcode wqw подобрение minor 1.5 RC2 Common
#7 Форма настройка на профили да ползва listview wqw подобрение trivial 1.5 RC2 Контейнер
#12 Именни дни спрямо великден wqw подобрение minor 1.5 RC2 Common
#18 Инфраструктура за отваряне на док. от data-view на справка wqw задача major 1.5 RC2 Common
#22 Проблемите с permissions като bll error на валидирането на потребител със custom грешка в IDE-то wqw подобрение trivial 1.5 RC2 Контейнер
#28 Показване/скриване на жълта лента с описание на филтър wqw подобрение minor 1.5 RC2 Търговска система
#34 Нова проверка във връзките на документите между Продажба и Склад wqw задача minor 1.5 RC2 Търговска система
#35 При натискане на бутон за избор на база, сплаша излиза на фокус над формата wqw дефект minor 1.5 RC2 Контейнер
#38 Забавяне при updata на последни доставни цени от покупка с много редове pgbr дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#40 Основание за прилагане на ДДС в счетоводен документ wqw дефект major 1.5 RC2 Счетоводство
#42 Справка дневник на сметка pgbr подобрение minor 1.5 RC2 Счетоводство
#43 Задбалансови сметки alk задача minor 1.5 RC2 Счетоводство
#47 На всички рипорти да излиза името на фирмата потребител wqw подобрение minor 1.5 RC2 Търговска система
#50 Свързване на генерираните счетоводни док. от каса и банка в търг. система към начални салда във счетоводството pgbr задача minor 1.5 RC2 Счетоводство
#54 Нова схема за преизчисляване на складовете е счет и търговската с-ма pgbr задача critical 1.5 RC2 Търговска система
#70 DEP на права на групи wqw дефект major 1.5 RC2 Common
#73 Премахване на links explorer и интегрирането му в свързани док. wqw подобрение minor 1.5 RC2 Търговска система
#75 Кеширане на форма за печат на документи wqw подобрение minor 1.5 RC2 Търговска система
#88 Баркодове на продукт да могат да се assign-ват спрямо различни мерки + забележка alk дефект major 1.5 RC2 Номенклатури
#93 Запазване на Опeр. No. на изтрито счет. копие wqw дефект major 1.5 RC2 Счетоводство
#106 Генериране на КИПрод към Аванс pgbr подобрение major 1.5 RC2 Търговска система
#107 Генериране на КИПрод към множество КДПрод wqw подобрение major 1.5 RC2 Търговска система
#108 Добавяне на колона Забележка във фасети alk подобрение minor 1.5 RC2 Common
#109 Начални салда в счетоводство - иплементиране на селектор на док. alk подобрение critical 1.5 RC2 Счетоводство
#110 Генерация на счетоводни записвания от банка - да се съобазява с stp_ID на началните салда alk подобрение critical 1.5 RC2 Счетоводство
#111 Презакачане на плащания към начални салда alk подобрение critical 1.5 RC2 Счетоводство
#112 BllError за некоректно известие (за бонус) за генериране на прихващане alk дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#113 Частично плащане по ДПок alk дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#114 Справка 'Печат на ценови листи' (с лого) гърми: wqw дефект major 1.5 RC2 Номенклатури
#116 Правописна грешка в report-a 'Приходен касов ордер' (хедъра) wqw дефект critical 1.5 RC2 Common
#118 Грешка в записаната usp_cpa_Rep_CheckStoSupExpences wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#119 При връщане на ДПрод от 'приключен' в 'редакция', запазените количества да остават wqw подобрение major 1.5 RC2 Търговска система
#120 При унищожаване на ДПрод системата да изкарва съобщение ... wqw подобрение major 1.5 RC2 Търговска система
#121 Пропуснат usecase при генериране на КИПрод/Пок от един КДПрод/Пок pgbr дефект critical 1.5 RC2 Търговска система
#122 Генерация на счетоводно записване за Дебитно известие за цена pgbr дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#123 В "Дневник на сметка" да има възможност данните да излизат с два признака. Например: да се вижда както номер на документ, така и име на контрагент pgbr подобрение minor 1.5 RC2 Счетоводство
#125 Калкуриране на средни цени в търг. склад pgbr дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#126 Преизчисляването на търговския склада трябва да се съобразява със заключените периоди pgbr дефект minor 1.5 RC2 Търговска система
#127 Салда по документи в счетоводството - има проблем с прихващанията pgbr дефект major 1.5 RC2 Счетоводство
#128 Добавяне на пояснение в справка 'Салда и обороти на контрагенти' wqw задача minor 1.5 RC2 Търговска система
#129 В справка "Хронология на брак и липси в складове" - да се пусне колона партида pgbr дефект minor 1.5 RC2 Търговска система
#130 При групиран списък по Продукт/материал в ДПрод - grid-a забива wqw дефект major 1.5 RC2 Common
#132 Печат на ДПок гърми с грешка: pgbr дефект critical 1.5 RC2 Търговска система
#133 Доработка в справка 'Проследяване на заявки' alk задача major 1.5 RC2 Търговска система
#134 Доработка във функционалност 'Запазени количества' wqw задача minor 1.5 RC2 Номенклатури
#135 Запазени количества при унищожаване на продажба wqw дефект critical 1.5 RC2 Търговска система
#136 КДПрод - остатъчно количество за усвочване от ДПрод wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#137 В справка "Реализация" за се пусне филтър по поделение на контрагента alk подобрение minor 1.5 RC2 Търговска система
#138 В справка "Картон на контрагент" за се пусне филтър по поделение на контрагента alk подобрение minor 1.5 RC2 Търговска система
#139 В справка "Продажби плащания" за се пусне филтър по поделение на конкрагента pgbr подобрение minor 1.5 RC2 Търговска система
#140 В справка "Покупки плащания" за се пусне филтър по поделение на конкрагента pgbr задача minor 1.5 RC2 Търговска система
#141 Унищожаването на РСД запазва количествата в склада wqw дефект critical 1.5 RC2 Търговска система
#142 Осчетоводяване на валутно БИ pgbr дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#143 Генерацията на ФПок от (ДПок + КДПок) 'не работи' wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#144 Некоректно количество в справка 'Дневник на сметка' pgbr дефект major 1.5 RC2 Счетоводство
#145 КДок да се генерира с default дилъра на Контрагента, който се взема в кредитното wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#146 Права на групи - ново право или забрана wqw дефект minor 1.5 RC2 Common
#147 Пропуснат use-case: КДПрод - остатъчно количество за усвояване от ДПрод wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#148 Банка - слектор на док. Остатъци по ф-ри pgbr дефект critical 1.5 RC2 Търговска система
#149 Върнати КДПрод + РСД в състояние на редакция водят до запазване на количествата в склада (по КДПрод) wqw дефект critical 1.5 RC2 Търговска система
#150 Запазват се количествата и по Предавателен протокол (между складове) + ПЗК wqw дефект critical 1.5 RC2 Търговска система
#151 В 'Картон на продукт/материал' крайното салдо е едно и също в различните складове wqw дефект minor 1.5 RC2 Common
#153 При прилкючване на 'Начално салдо на сметка' системата гърми с грешка pgbr дефект major 1.5 RC2 Счетоводство
#154 Разлика в сумата на БИ в справка 'Салда и обороти на контрагенти' (по вътр.фирмени/ по данъчни документи) wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#155 Промяната в основанието на ДПок не менажира ДДС на реда. wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#156 В ДПрод реквизит "Тип известие" да бъде disable за всички типове документи с изключение на КД/КИПрод pgbr дефект minor 1.5 RC2 Common
#159 Форма 'Избор - Документи за покупка и продажба" wqw дефект major 1.5 RC2 Common
#160 Синтетичен картон на контрагент alk подобрение minor 1.5 RC2 Търговска система
#162 В справка 'Проследяване на заявки' да се пусне тотал (количество): alk задача major 1.5 RC2 Търговска система
#167 Номенклатурите 'гърмят' със следната грешка: wqw дефект critical 1.5 RC2 Номенклатури
#169 Генериране на ДПрод от 'Заявка от клиент' гърми с грешка: pgbr дефект critical 1.5 RC2 Търговска система
#170 Генериране на "Кредитен документ/известие за покупка" гърми с грешка: wqw дефект critical 1.5 RC2 Търговска система
#172 При създаване на ДПрод след избор на продукт системата 'гърми' с грешка: wqw дефект blocker 1.5 RC2 Търговска система
#174 Филтъра в справка "Сравняване наличности в склад търговска/счетоводна система" pgbr дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#175 В селектора на items разполагаемото количество не е коректно, когато са дефинирани различни партиди wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#176 "Филтър - Документи за продажба" визуализира ДПрод с унищожен РСД wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#177 "Документи за заявка" - 'Разполагаемо/Налично количество' не се визуализира wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#178 Проблем при създаване на "Документ за заявка" ... wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#180 Невъзможно връзване на ДПрод/Пок с ФПрод/Пок (ръчно) wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#13 Кредитни известия към повече от една фактура pgbr задача critical 1.5 RC1 Търговска система
#20 Кодове на продукти в таб свързани док. в редове на текущ док. wqw дефект minor 1.5 RC1 Търговска система
#21 Картон на стока няма тотали в data-view wqw дефект minor 1.5 RC1 Търговска система
#23 Гърми при недефиниран Док. тип във филтър форма Проследяване на завки alk дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#24 Справка Проследяване на заявки да се съобразява със складовите документи alk дефект critical 1.5 RC1 Търговска система
#25 Справка Реализация >> Групировката по продукт не визуализира името на продукта alk дефект critical 1.5 RC1 Търговска система
#26 Нов скин на Оферта wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#27 Мениджмънт >> Справка Продажби по продукти/материали не работи alk дефект critical 1.5 RC1 Търговска система
#29 Заявки - Фисто wqw задача minor 1.5 RC1 Търговска система
#30 Рестрикции на връзки на кредитни и дебитни wqw подобрение major 1.5 RC1 Търговска система
#36 Проблем при Генериране на номер на фактура от нова покупка wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#37 Генериране на счетоводно записване за плащане wqw задача major 1.5 RC1 Търговска система
#52 Генериране на счет. док от складов док wqw задача major 1.5 RC1 Счетоводство
#53 Генериране на счет. док от касов док. wqw задача major 1.5 RC1 Търговска система
#64 CgDeliveryPlace д асе увеличи на 255 във всички темп таблици на всички процедури alk дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#66 Разпределение на кол. в кросове wqw подобрение major 1.5 RC1 Търговска система
#67 Ост. количество в селектор на редове на док. wqw подобрение major 1.5 RC1 Търговска система
#68 Аналитична ведомост н а портфейл - свързани документи alk дефект minor 1.5 RC1 Търговска система
#69 Връзки с документи в склад и каса wqw подобрение major 1.5 RC1 Търговска система
#71 Кредитни известия от покупки wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#72 Покупки - избор на продукти wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Note: See TracQuery for help on using queries.