Custom Query (1190 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 100 of 1190)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#1 Проба на кирилица wqw дефект major Common
#2 test wqw дефект major Common
#3 Test2 wqw дефект major Common
#4 Първа проба wqw дефект major Common
#20 Кодове на продукти в таб свързани док. в редове на текущ док. wqw дефект minor 1.5 RC1 Търговска система
#21 Картон на стока няма тотали в data-view wqw дефект minor 1.5 RC1 Търговска система
#23 Гърми при недефиниран Док. тип във филтър форма Проследяване на завки alk дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#24 Справка Проследяване на заявки да се съобразява със складовите документи alk дефект critical 1.5 RC1 Търговска система
#25 Справка Реализация >> Групировката по продукт не визуализира името на продукта alk дефект critical 1.5 RC1 Търговска система
#26 Нов скин на Оферта wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#27 Мениджмънт >> Справка Продажби по продукти/материали не работи alk дефект critical 1.5 RC1 Търговска система
#35 При натискане на бутон за избор на база, сплаша излиза на фокус над формата wqw дефект minor 1.5 RC2 Контейнер
#36 Проблем при Генериране на номер на фактура от нова покупка wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#38 Забавяне при updata на последни доставни цени от покупка с много редове pgbr дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#40 Основание за прилагане на ДДС в счетоводен документ wqw дефект major 1.5 RC2 Счетоводство
#41 Усвояване на аванс (от IGBR) alk дефект major 1.5 RC3 Търговска система
#64 CgDeliveryPlace д асе увеличи на 255 във всички темп таблици на всички процедури alk дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#68 Аналитична ведомост н а портфейл - свързани документи alk дефект minor 1.5 RC1 Търговска система
#70 DEP на права на групи wqw дефект major 1.5 RC2 Common
#71 Кредитни известия от покупки wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#72 Покупки - избор на продукти wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#76 Рефакторинг на справки за коефициант на рентабилност (грос марж) pgbr дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#77 Refresh на grid-а при създаване на нов ДПрод/ДПок (цена с ДДС не се визуализира) wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#78 Гърми при приключване на Протокол за ревизия wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#79 Генерацията в Документ за ревизия не работи коректно wqw дефект minor 1.5 RC1 Търговска система
#80 Справката Марж и рентабилност на приходите от продажби гърми wqw дефект major 1.5 RC1 Common
#81 Справката Марж и рентабилност на приходите от продажби по контрагенти гърми wqw дефект major 1.5 RC1 Common
#82 Марж и рентабилност на приходите от продажби по продукти/материали гърми wqw дефект major 1.5 RC1 Common
#83 Справката Върнати стоки от клиенти гърми wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#84 Всички документи в Търг. система да не могат да бъдат приключвани, ако са без редове wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#86 Селектор за избор на файл омазва суфикси wqw дефект major 1.5 RC1 Common
#87 В Button Bar-а ДА да стане Дълготрайни Активи alk дефект minor 1.5 RC1 Common
#88 Баркодове на продукт да могат да се assign-ват спрямо различни мерки + забележка alk дефект major 1.5 RC2 Номенклатури
#89 Грешни остатъчни количества по КДПрод/Пок (от Връзки с документи) wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#90 Грешка в записаната usp_sto_SetState_Rev при приключване на Протокол за ревизия wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#93 Запазване на Опeр. No. на изтрито счет. копие wqw дефект major 1.5 RC2 Счетоводство
#94 Справка Печат на ценови листи (с лого) - дублиране на редове pgbr дефект major 1.5 RC1 Номенклатури
#95 Ценовите листи не се update-тват wqw дефект critical 1.5 RC1 Номенклатури
#96 Некоректно крайно салдо в справка "Салда и обороти на контрагернти" pgbr дефект critical 1.5 RC1 Търговска система
#97 Фактор: При генериране на плащане от ДПрод гърми с грешка: wqw дефект critical 1.5 RC1 Търговска система
#98 Некоректен Остатък в справка 'Върнати стоки от клиент' pgbr дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#99 Изчистване на артефакти на DateTime Picker под Vista wqw дефект minor 1.5 RC3 Common
#104 Фактор: Грешно Продадено Кол. в справка "Върнати стоки от клиенти" pgbr дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#105 Фактор: Справката Продажби/Плащания гърми pgbr дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#112 BllError за некоректно известие (за бонус) за генериране на прихващане alk дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#113 Частично плащане по ДПок alk дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#114 Справка 'Печат на ценови листи' (с лого) гърми: wqw дефект major 1.5 RC2 Номенклатури
#116 Правописна грешка в report-a 'Приходен касов ордер' (хедъра) wqw дефект critical 1.5 RC2 Common
#118 Грешка в записаната usp_cpa_Rep_CheckStoSupExpences wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#121 Пропуснат usecase при генериране на КИПрод/Пок от един КДПрод/Пок pgbr дефект critical 1.5 RC2 Търговска система
#122 Генерация на счетоводно записване за Дебитно известие за цена pgbr дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#125 Калкуриране на средни цени в търг. склад pgbr дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#126 Преизчисляването на търговския склада трябва да се съобразява със заключените периоди pgbr дефект minor 1.5 RC2 Търговска система
#127 Салда по документи в счетоводството - има проблем с прихващанията pgbr дефект major 1.5 RC2 Счетоводство
#129 В справка "Хронология на брак и липси в складове" - да се пусне колона партида pgbr дефект minor 1.5 RC2 Търговска система
#130 При групиран списък по Продукт/материал в ДПрод - grid-a забива wqw дефект major 1.5 RC2 Common
#131 В usp_sto_SetState да се използва avgPrice4 - Тази задача зависи от селектора на items pgbr дефект major 1.5 RC3 Търговска система
#132 Печат на ДПок гърми с грешка: pgbr дефект critical 1.5 RC2 Търговска система
#135 Запазени количества при унищожаване на продажба wqw дефект critical 1.5 RC2 Търговска система
#136 КДПрод - остатъчно количество за усвочване от ДПрод wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#141 Унищожаването на РСД запазва количествата в склада wqw дефект critical 1.5 RC2 Търговска система
#142 Осчетоводяване на валутно БИ pgbr дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#143 Генерацията на ФПок от (ДПок + КДПок) 'не работи' wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#144 Некоректно количество в справка 'Дневник на сметка' pgbr дефект major 1.5 RC2 Счетоводство
#145 КДок да се генерира с default дилъра на Контрагента, който се взема в кредитното wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#146 Права на групи - ново право или забрана wqw дефект minor 1.5 RC2 Common
#147 Пропуснат use-case: КДПрод - остатъчно количество за усвояване от ДПрод wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#148 Банка - слектор на док. Остатъци по ф-ри pgbr дефект critical 1.5 RC2 Търговска система
#149 Върнати КДПрод + РСД в състояние на редакция водят до запазване на количествата в склада (по КДПрод) wqw дефект critical 1.5 RC2 Търговска система
#150 Запазват се количествата и по Предавателен протокол (между складове) + ПЗК wqw дефект critical 1.5 RC2 Търговска система
#151 В 'Картон на продукт/материал' крайното салдо е едно и също в различните складове wqw дефект minor 1.5 RC2 Common
#153 При прилкючване на 'Начално салдо на сметка' системата гърми с грешка pgbr дефект major 1.5 RC2 Счетоводство
#154 Разлика в сумата на БИ в справка 'Салда и обороти на контрагенти' (по вътр.фирмени/ по данъчни документи) wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#155 Промяната в основанието на ДПок не менажира ДДС на реда. wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#156 В ДПрод реквизит "Тип известие" да бъде disable за всички типове документи с изключение на КД/КИПрод pgbr дефект minor 1.5 RC2 Common
#158 Доработка в справка "Продажби по дилъри/продукти/материали" wqw дефект major 1.5 RC3 Търговска система
#159 Форма 'Избор - Документи за покупка и продажба" wqw дефект major 1.5 RC2 Common
#167 Номенклатурите 'гърмят' със следната грешка: wqw дефект critical 1.5 RC2 Номенклатури
#169 Генериране на ДПрод от 'Заявка от клиент' гърми с грешка: pgbr дефект critical 1.5 RC2 Търговска система
#170 Генериране на "Кредитен документ/известие за покупка" гърми с грешка: wqw дефект critical 1.5 RC2 Търговска система
#172 При създаване на ДПрод след избор на продукт системата 'гърми' с грешка: wqw дефект blocker 1.5 RC2 Търговска система
#174 Филтъра в справка "Сравняване наличности в склад търговска/счетоводна система" pgbr дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#175 В селектора на items разполагаемото количество не е коректно, когато са дефинирани различни партиди wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#176 "Филтър - Документи за продажба" визуализира ДПрод с унищожен РСД wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#177 "Документи за заявка" - 'Разполагаемо/Налично количество' не се визуализира wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#178 Проблем при създаване на "Документ за заявка" ... wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#180 Невъзможно връзване на ДПрод/Пок с ФПрод/Пок (ръчно) wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#181 Навигация в отворен документ wqw дефект minor 1.5 RC3 Common
#182 Справка Проследяване на заявки - не се съобразява с Поделение wqw дефект critical 1.5 RC3 Търговска система
#183 Избор на мярка при quick find с баркод wqw дефект minor 1.5 RC3 Номенклатури
#184 При покупка гърми: wqw дефект critical 1.5 RC3 Common
#185 При приключване на ДПрод/Пок не се наследява сумата за плащане в 'Генериране - Свързани документи' wqw дефект major 1.5 RC3 Търговска система
#186 Генериране на КДПрод (за цена) от Продажба и КДПрод (за количество) wqw дефект major 1.5 RC3 Търговска система
#187 Печат на ценови листи по последна доставна/ среднопретеглена цена wqw дефект minor 1.5 RC3 Номенклатури
#188 BUG: Синхронизация на списък с продукти при редакция на продукт wqw дефект critical 2.0 Beta1 Номенклатури
#190 БИ по ФПок/ Прод (свързана с множество покупки/ продажби) wqw дефект major 1.5 RTM Common
#191 Cannot insert NULL в usp_acc_Get_Acc_Avg_Price2 pgbr дефект minor 1.5 RC3 Счетоводство
#192 В ДПрод колони СД%, Фактурирано% и ДП% се смятат некоректно wqw дефект major 1.5 RC3 Търговска система
#193 Печат на фактури и продажби alk дефект minor 1.5 RC3 Търговска система
#194 Печат Заявки alk дефект minor 1.5 RC3 Търговска система
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Note: See TracQuery for help on using queries.