Custom Query (1190 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (101 - 200 of 1190)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#1139 BUG: В списък Продажби СД% не се изчислява коректно pgbr дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1142 BUG: Промяна валута в покупки и продажби wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1143 BUG: Изчистване на валидирани количества wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1148 BUG: Изчезващ реквизит при приключване на покупка wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1150 BUG: Copy/paste от Dreem в xls wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1151 BUG: Корекция на контрагент wqw дефект critical 1.5 RTM Номенклатури
#1155 BUG: Критична грешка при уеднаквяване на дати в счетоводен док. pgbr дефект critical 1.5 RTM Счетоводство
#1157 BUG: Организация - Работни карти plamen дефект critical 1.5 RTM Организация
#1159 BUG: Дефиниране на дименсия за множество продукти wqw дефект critical 1.5 RTM Номенклатури
#1162 BUG: Надрезервирани количества по продажби wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1176 BUG: Валидиране на заявка wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1178 BUG: Нов контрагент през POS wqw дефект critical 1.5 RTM POS
#1179 BUG: Забележка за контрагент през POS wqw дефект critical 1.5 RTM POS
#1187 BUG: Валута на фактура от покупки wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1189 BUG: Място на доставка в документи за заявка wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1199 BUG: Генериране на счетоводно записване от РСД pgbr дефект critical 1.5 RTM Счетоводство
#1218 BUG: Вземания и задължения по падежи - бърз филтър plamen дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1221 BUG: Невъзможно приключване на РСД, когато валидираното количество е по-голямо от заявеното plamen дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1225 BUG: Запазване на количества от заявка към доставчик wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#1 Проба на кирилица wqw дефект major Common
#2 test wqw дефект major Common
#3 Test2 wqw дефект major Common
#4 Първа проба wqw дефект major Common
#18 Инфраструктура за отваряне на док. от data-view на справка wqw задача major 1.5 RC2 Common
#23 Гърми при недефиниран Док. тип във филтър форма Проследяване на завки alk дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#26 Нов скин на Оферта wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#30 Рестрикции на връзки на кредитни и дебитни wqw подобрение major 1.5 RC1 Търговска система
#31 Имплементиране на Промоции wqw задача major 1.5 RC3 Търговска система
#33 Нов тип Документ в склада - Искане за отпускане на МЗ alk задача major 1.5 RC3 Търговска система
#36 Проблем при Генериране на номер на фактура от нова покупка wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#37 Генериране на счетоводно записване за плащане wqw задача major 1.5 RC1 Търговска система
#38 Забавяне при updata на последни доставни цени от покупка с много редове pgbr дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#40 Основание за прилагане на ДДС в счетоводен документ wqw дефект major 1.5 RC2 Счетоводство
#41 Усвояване на аванс (от IGBR) alk дефект major 1.5 RC3 Търговска система
#45 Партиди в търговки и счетоводен склад pgbr подобрение major 1.5 RC3 Търговска система
#46 Водене на серийни номера в търговските складове wqw подобрение major 1.5 RC3 Търговска система
#52 Генериране на счет. док от складов док wqw задача major 1.5 RC1 Счетоводство
#53 Генериране на счет. док от касов док. wqw задача major 1.5 RC1 Търговска система
#63 Имплементиране на Cost Objects pgbr задача major 1.5 RC3 Търговска система
#64 CgDeliveryPlace д асе увеличи на 255 във всички темп таблици на всички процедури alk дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#66 Разпределение на кол. в кросове wqw подобрение major 1.5 RC1 Търговска система
#67 Ост. количество в селектор на редове на док. wqw подобрение major 1.5 RC1 Търговска система
#69 Връзки с документи в склад и каса wqw подобрение major 1.5 RC1 Търговска система
#70 DEP на права на групи wqw дефект major 1.5 RC2 Common
#71 Кредитни известия от покупки wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#72 Покупки - избор на продукти wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#76 Рефакторинг на справки за коефициант на рентабилност (грос марж) pgbr дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#77 Refresh на grid-а при създаване на нов ДПрод/ДПок (цена с ДДС не се визуализира) wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#78 Гърми при приключване на Протокол за ревизия wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#80 Справката Марж и рентабилност на приходите от продажби гърми wqw дефект major 1.5 RC1 Common
#81 Справката Марж и рентабилност на приходите от продажби по контрагенти гърми wqw дефект major 1.5 RC1 Common
#82 Марж и рентабилност на приходите от продажби по продукти/материали гърми wqw дефект major 1.5 RC1 Common
#83 Справката Върнати стоки от клиенти гърми wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#84 Всички документи в Търг. система да не могат да бъдат приключвани, ако са без редове wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#85 Storage за изображения wqw задача major 1.5 RTM Контейнер
#86 Селектор за избор на файл омазва суфикси wqw дефект major 1.5 RC1 Common
#88 Баркодове на продукт да могат да се assign-ват спрямо различни мерки + забележка alk дефект major 1.5 RC2 Номенклатури
#89 Грешни остатъчни количества по КДПрод/Пок (от Връзки с документи) wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#90 Грешка в записаната usp_sto_SetState_Rev при приключване на Протокол за ревизия wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#93 Запазване на Опeр. No. на изтрито счет. копие wqw дефект major 1.5 RC2 Счетоводство
#94 Справка Печат на ценови листи (с лого) - дублиране на редове pgbr дефект major 1.5 RC1 Номенклатури
#98 Некоректен Остатък в справка 'Върнати стоки от клиент' pgbr дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#103 Фактор: Добавяне на колона във "Форма за избор - Продукти и материали" pgbr подобрение major 1.5 RC1 Номенклатури
#104 Фактор: Грешно Продадено Кол. в справка "Върнати стоки от клиенти" pgbr дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#105 Фактор: Справката Продажби/Плащания гърми pgbr дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#106 Генериране на КИПрод към Аванс pgbr подобрение major 1.5 RC2 Търговска система
#107 Генериране на КИПрод към множество КДПрод wqw подобрение major 1.5 RC2 Търговска система
#112 BllError за некоректно известие (за бонус) за генериране на прихващане alk дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#113 Частично плащане по ДПок alk дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#114 Справка 'Печат на ценови листи' (с лого) гърми: wqw дефект major 1.5 RC2 Номенклатури
#118 Грешка в записаната usp_cpa_Rep_CheckStoSupExpences wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#119 При връщане на ДПрод от 'приключен' в 'редакция', запазените количества да остават wqw подобрение major 1.5 RC2 Търговска система
#120 При унищожаване на ДПрод системата да изкарва съобщение ... wqw подобрение major 1.5 RC2 Търговска система
#122 Генерация на счетоводно записване за Дебитно известие за цена pgbr дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#125 Калкуриране на средни цени в търг. склад pgbr дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#127 Салда по документи в счетоводството - има проблем с прихващанията pgbr дефект major 1.5 RC2 Счетоводство
#130 При групиран списък по Продукт/материал в ДПрод - grid-a забива wqw дефект major 1.5 RC2 Common
#131 В usp_sto_SetState да се използва avgPrice4 - Тази задача зависи от селектора на items pgbr дефект major 1.5 RC3 Търговска система
#133 Доработка в справка 'Проследяване на заявки' alk задача major 1.5 RC2 Търговска система
#136 КДПрод - остатъчно количество за усвочване от ДПрод wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#142 Осчетоводяване на валутно БИ pgbr дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#143 Генерацията на ФПок от (ДПок + КДПок) 'не работи' wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#144 Некоректно количество в справка 'Дневник на сметка' pgbr дефект major 1.5 RC2 Счетоводство
#145 КДок да се генерира с default дилъра на Контрагента, който се взема в кредитното wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#147 Пропуснат use-case: КДПрод - остатъчно количество за усвояване от ДПрод wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#153 При прилкючване на 'Начално салдо на сметка' системата гърми с грешка pgbr дефект major 1.5 RC2 Счетоводство
#154 Разлика в сумата на БИ в справка 'Салда и обороти на контрагенти' (по вътр.фирмени/ по данъчни документи) wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#155 Промяната в основанието на ДПок не менажира ДДС на реда. wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#157 Секюрити в/у Запазени количества wqw задача major 1.5 RTM Номенклатури
#158 Доработка в справка "Продажби по дилъри/продукти/материали" wqw дефект major 1.5 RC3 Търговска система
#159 Форма 'Избор - Документи за покупка и продажба" wqw дефект major 1.5 RC2 Common
#161 В ДПок да се добави реквизит "Поделение" на Контрагент (Доставчик) alk задача major 1.5 RC3 Търговска система
#162 В справка 'Проследяване на заявки' да се пусне тотал (количество): alk задача major 1.5 RC2 Търговска система
#166 Справка - сравняване на търговски исчетоводни салда alk подобрение major 1.5 RC3 Common
#168 Сравняване на наличности в скалдове м/у търговска ссистема и счет система alk подобрение major 1.5 RC3 Търговска система
#173 Да се добави пояснение в справка "Сравняване салда на контрагенти търговска/счетоводна система" pgbr подобрение major 1.5 RC3 Търговска система
#174 Филтъра в справка "Сравняване наличности в склад търговска/счетоводна система" pgbr дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#175 В селектора на items разполагаемото количество не е коректно, когато са дефинирани различни партиди wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#176 "Филтър - Документи за продажба" визуализира ДПрод с унищожен РСД wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#177 "Документи за заявка" - 'Разполагаемо/Налично количество' не се визуализира wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Note: See TracQuery for help on using queries.