Custom Query (1190 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (401 - 500 of 1190)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#128 Добавяне на пояснение в справка 'Салда и обороти на контрагенти' wqw задача minor 1.5 RC2 Търговска система
#129 В справка "Хронология на брак и липси в складове" - да се пусне колона партида pgbr дефект minor 1.5 RC2 Търговска система
#134 Доработка във функционалност 'Запазени количества' wqw задача minor 1.5 RC2 Номенклатури
#137 В справка "Реализация" за се пусне филтър по поделение на контрагента alk подобрение minor 1.5 RC2 Търговска система
#138 В справка "Картон на контрагент" за се пусне филтър по поделение на контрагента alk подобрение minor 1.5 RC2 Търговска система
#139 В справка "Продажби плащания" за се пусне филтър по поделение на конкрагента pgbr подобрение minor 1.5 RC2 Търговска система
#140 В справка "Покупки плащания" за се пусне филтър по поделение на конкрагента pgbr задача minor 1.5 RC2 Търговска система
#146 Права на групи - ново право или забрана wqw дефект minor 1.5 RC2 Common
#151 В 'Картон на продукт/материал' крайното салдо е едно и също в различните складове wqw дефект minor 1.5 RC2 Common
#152 Генериране на фактура от ДПрод и КДПрод за цена wqw подобрение minor 1.5 RC3 Търговска система
#156 В ДПрод реквизит "Тип известие" да бъде disable за всички типове документи с изключение на КД/КИПрод pgbr дефект minor 1.5 RC2 Common
#160 Синтетичен картон на контрагент alk подобрение minor 1.5 RC2 Търговска система
#163 Копиране в clipboard съдържание на list-view wqw подобрение minor 1.5 RC3 Common
#164 Генериране на фактура от Продажба/Покупка и известие за корекция на цена wqw подобрение minor 1.5 RC3 Търговска система
#165 Нов документ при генериране на фактура от покупки/продажби и генериране на кредитен документ/известие wqw подобрение minor 1.5 RC3 Търговска система
#171 Добавяне на колона Партида в Заявки wqw подобрение minor 1.5 RC3 Търговска система
#179 Регистриране в RestartManager wqw подобрение minor 1.5 RC3 Контейнер
#181 Навигация в отворен документ wqw дефект minor 1.5 RC3 Common
#183 Избор на мярка при quick find с баркод wqw дефект minor 1.5 RC3 Номенклатури
#187 Печат на ценови листи по последна доставна/ среднопретеглена цена wqw дефект minor 1.5 RC3 Номенклатури
#191 Cannot insert NULL в usp_acc_Get_Acc_Avg_Price2 pgbr дефект minor 1.5 RC3 Счетоводство
#193 Печат на фактури и продажби alk дефект minor 1.5 RC3 Търговска система
#194 Печат Заявки alk дефект minor 1.5 RC3 Търговска система
#195 Заявки alk дефект minor 1.5 RC3 Търговска система
#199 Промяна в името на справка 'Разчети дължим амбалаж' alk подобрение minor 1.5 RC3 Търговска система
#200 Да се направи 'огледална' справка на 'Разчети дължим амбалаж' (по покупки) alk задача minor 1.5 RC3 Търговска система
#202 IsCorrect да ползва LenB(C_Str(...)) за задължителните реквизити wqw дефект minor 1.5 RC3 Търговска система
#204 Автоматичен whatsnew на база на trac wqw задача minor 1.5 RC3 Common
#205 Локални регионални настройки само за процеса на dreem.exe wqw подобрение minor 1.5 RC3 Common
#206 Стойност по подразбиране на колона Количество в продажби/покупки wqw подобрение minor 1.5 RC3 Търговска система
#209 Проследяване на заявки wqw дефект minor 1.5 RC3 Търговска система
#210 Бърз филтър в справка Проследяване на заявки wqw дефект minor 1.5 RC3 Търговска система
#214 Добавяне реквизит партида в Счетоводни документи alk подобрение minor 1.5 RC3 Счетоводство
#218 Генерация на счет. статия от фактура за продажба да се съобразява с настройка на сметка за задължителен признак alk подобрение minor 1.5 RC3 Счетоводство
#219 Създаване на Контрагент/Продукт от счетоводен признак alk подобрение minor 1.5 RC3 Счетоводство
#224 Добавяне на реквизити на продукти/материали alk подобрение minor 1.5 RC3 Номенклатури
#225 Проблем с Доставните ценови листи в Номенклатура - Продукти wqw дефект minor 1.5 RC3 Common
#226 Да се добави номенклатура "Разходен център" (Cost center) alk задача minor 1.5 RC3 Номенклатури
#227 Генерация на плащания в счетоводството alk подобрение minor 1.5 RC3 Счетоводство
#228 Да се направи селектор на Разходен център alk задача minor 1.5 RC3 Номенклатури
#229 Да се добави колона Разходен център alk задача minor 1.5 RC3 Номенклатури
#232 Колона 'Разходен център' да е скрита по подразбиране alk подобрение minor 1.5 RC3 Търговска система
#234 Добавяне на реквизити на продукти/материали wqw подобрение minor 1.5 RC3 Номенклатури
#235 Номер на фактура за покупка pgbr подобрение minor 1.5 RC3 Търговска система
#236 Справка за минимални количества по складове alk подобрение minor 1.5 RC3 Търговска система
#240 POS: ToDo's wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#241 ToDo's wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#245 Добавяне на GLN в контрагeнти wqw подобрение minor 1.5 RC3 Номенклатури
#248 Синхронизация на продукти да използва SyncDate wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#249 Валидиране на баркодове wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#250 Изчисляване на числени изрази wqw подобрение minor 2.0 Beta1 Common
#252 Справка минимални/максимални количества alk задача minor 1.5 RC3 Common
#253 Запомняне на настройки на бързи филтри wqw дефект minor 1.5 RC3 Common
#254 Печат и детайли на док. за заявка alk подобрение minor 1.5 RC3 Търговска система
#255 Управление на статуси на документи в търговската система wqw задача minor 1.5 RTM Търговска система
#258 Нов скин за продажба alk задача minor 1.5 RC3 Търговска система
#259 Оборотна ведомост на склад да връща и Доп. текст от складовия документ pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#260 Задъжения на клиент при печат на док. за продажба alk подобрение minor 1.5 RTM Common
#261 Нови колони и реквизити в док. за ревизия alk подобрение minor 2.0 Beta1 Търговска система
#263 Печат на ПСД, Пред прот със цени по ценова листа alk подобрение minor 1.5 RC3 Търговска система
#264 Колона Валутен курс в счетоводни документи pgbr подобрение minor 1.5 RTM Счетоводство
#265 В справка "Вземания и задължения по падежи" да се добави колона коментар. alk дефект minor 1.5 RC3 Търговска система
#266 В Печат на документ заявка, в редовете на документа да излиза "Кода" на артикула alk подобрение minor 1.5 RC3 Търговска система
#268 Себестойност на разходен център alk дефект minor 1.5 RC3 Търговска система
#281 Филтър на Печат на етикети по категория на продукти. Размери wqw подобрение minor 1.5 RC3 Номенклатури
#282 Бъг в dataview са справката сравняване обороти по сметки alk дефект minor 1.5 RTM Счетоводство
#284 Рефакториране на UpdateDataHelper wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#285 Нови колони за цена и ТО в Документи за заявка alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#286 Избор на продукт с цена във валута в Док. за ревизия wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#287 Нов филтър по дилър в Справка Проследявена на заявки alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#288 Съобразяване на Схеми с ТО% с продукти в промоция wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#289 Проверка на свързани документи спрямо Тип документ wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#290 Проблеми с GUI обектите и забиване на Dreem wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#291 Настройки на принтера на VM на PGBR wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#294 "Списък с данни" в справки визуализира "Char_ID" и "BankAcc_ID" wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#295 "Списък с данни" в справки визуализира "Char_ID" и "BankAcc_ID" wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#296 Нови реквизити във филтър на справка "Продажби по дилъри/продукти/материали" alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#297 Нова колона - 'Забележка' в категории на продукти alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#298 Изпращане на e-mail от Документи за заявка wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#299 Изпращане на e-mail от заявки wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#300 Рефакторинг на формата за Дълготрайни активи alk дефект minor 1.5 RTM ДМА
#301 Additional VAT в банката wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#302 Автоматично обзавеждане на колона Валутен курс в документи wqw дефект minor 1.5 WhatsNew Common
#303 В количествена оборотна ведомост е добавена колона КОД pgbr дефект minor 1.5 RTM Счетоводство
#304 Валидиране на баркодове wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#305 Трансформация на продукти при фактуриране на база стойност wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#306 Съобразяване на Схеми с ТО% с продукти в промоция wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#307 Документ за ревизия съдържащ продукти с валутни цени wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#310 Баркодове над 16 символа wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#311 Разблокиране на количества на продукти, които са изтрити от продажбата wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#313 Подредба на продуктите във ФПрод pgbr подобрение minor 1.5 RTM Common
#314 Десет цифрен номер на покупките wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#315 Изпращане на e-mail от Документи за заявка wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#316 Отстранен проблем при приключване на Кредитен документ (в определена ситуация) wqw дефект minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#318 Добавена колона "Допълнителен текст" в Складови документи wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#319 Добавена колона "Коментар" в справка "Вземания и задължения по падежи" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#320 Добавяне на реквизити в продукти/материали wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#321 Промяна в справка "Печат на ценови листи" - ценообразуване wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#322 Разблокиране на количества на продукти, които са изтрити в продажбата wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#323 Нов skin на ДПрод/ФПрод wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Note: See TracQuery for help on using queries.