Custom Query (26 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#741 Грешка при генериране на Фактура от няколко покупки wqw дефект blocker 1.5 RTM Търговска система
#63 Имплементиране на Cost Objects pgbr задача major 1.5 RC3 Търговска система
#385 Плащане на валутни документи в каса и банка cveti задача major 1.5 WhatsNew Търговска система
#209 Проследяване на заявки wqw дефект minor 1.5 RC3 Търговска система
#236 Справка за минимални количества по складове alk подобрение minor 1.5 RC3 Търговска система
#261 Нови колони и реквизити в док. за ревизия alk подобрение minor 2.0 Beta1 Търговска система
#356 Справка "Сравянаване салда и обороти търговска/счетоводна система" pgbr подобрение minor 1.5 RTM Common
#358 Cost centers да станат йерархична номенклатура на 3 нива wqw подобрение minor 2.0 Beta1 Common
#399 Осчетоводяване на аванс във валута pgbr дефект minor 2.0 Beta1 Счетоводство
#595 Нов раздел във форма Начални салда на сметка pgbr подобрение minor 1.5 WhatsNew Счетоводство
#681 Глобални потребителски настройки wqw подобрение minor 1.5 RTM Контейнер
#682 Допълнителни настройки на справки wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#746 Печат на Складов документ - SG05 wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#753 Генерация на заявка към доставчик wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#862 Нова настройка при печат на графична оферта wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#884 Спавка продажби по продукти и материали pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#977 Нова справка СД/Продажби plamen задача minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#1016 Нова служебна бележка чл.45 ал.2 ЗДДФЛ plamen задача minor 1.5 RTM ТРЗ
#1065 Филтри по категории в справки и списъци wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1068 Нов документ корекция на ценови листи wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1095 Автоматично прихващане на КДПрод при фактуриране wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1153 Реимбурсмънт на цени с ДДС и валутни продажби wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1170 Да се генерира обща заявка към доставчик. wqw задача minor 1.5 RTM Търговска система
#1183 Vintageclub: Итерация 1 ivoch задача minor Dreem eCommerce Web Catalog
#1190 Web Catalog: Итерация 7 wqw задача minor Dreem eCommerce Web Catalog
#1194 Stroidirect: Итерация 1 ivoch задача minor Dreem eCommerce Web Catalog
Note: See TracQuery for help on using queries.