Custom Query (805 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 100 of 805)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#15 Интрастат декларация plamen задача trivial 1.5 RTM Счетоводство
#427 Анулиране на продажба, ф-ра със запазване на номер alk подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#428 Стоки със задължителни партиди alk подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#444 Филтър Заявки alk подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#488 Генерация на АРПВ и РПВ в счетоводство alk задача trivial 1.5 RTM ТРЗ
#715 BUG: Справка Продажби/Плащания alk дефект trivial 1.5 RTM Справки Търговска система
#719 Складови документ - падащ прозорец за избор на Склад wqw подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#818 Добавяне на Скин за печат на Заявки към доставчик pgbr подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#819 Нова справка - сравняване цените на продадените с текущи ценови листи pgbr подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#820 Справка марж и рентабилност по сделки - отваряне на документ pgbr подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#821 Права в/у банкови документи pgbr дефект trivial 1.5 RTM Търговска система
#822 Амортизационене план за период pgbr подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#823 Добавяне на нова колона в dataview на оборотна ведомост на склад pgbr подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#831 Вид на транспорта Plamen подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#834 Работни карти Plamen подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#835 Финансова структура на организацията Plamen подобрение trivial 1.5 RTM Номенклатури
#838 Центрове на себестойност plamen подобрение trivial 1.5 RTM Номенклатури
#861 Форма за избор на продукти wqw подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#908 Добавяне на Шофьор в Касови ордери plamen подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#954 Филтър банкови извлечения plamen подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#963 Добавяне на колона Начин на плащане в Заявки plamen подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#964 Подобрение в справка "Салда и обороти по дилъри" plamen подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#1073 Добавяне на реквизит "Страна на произход" в покупки wqw подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#1074 Нов скин за печат в продажби - Удостоверение за качество plamen подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#1173 Грешно име на филтър за справка Дневни маршрути wqw дефект trivial 1.5 RTM Справки Търговска система
#9 Toolbar за редакция на RTB wqw подобрение minor 2.0 Beta1 Common
#240 POS: ToDo's wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#241 ToDo's wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#248 Синхронизация на продукти да използва SyncDate wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#250 Изчисляване на числени изрази wqw подобрение minor 2.0 Beta1 Common
#254 Печат и детайли на док. за заявка alk подобрение minor 1.5 RC3 Търговска система
#266 В Печат на документ заявка, в редовете на документа да излиза "Кода" на артикула alk подобрение minor 1.5 RC3 Търговска система
#268 Себестойност на разходен център alk дефект minor 1.5 RC3 Търговска система
#282 Бъг в dataview са справката сравняване обороти по сметки alk дефект minor 1.5 RTM Счетоводство
#284 Рефакториране на UpdateDataHelper wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#285 Нови колони за цена и ТО в Документи за заявка alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#291 Настройки на принтера на VM на PGBR wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#301 Additional VAT в банката wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#327 Нова справка "Разчети стоки с контрагенти" alk дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#329 Форма за корекция на данни в/у приключени продажби wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#336 Добавяне на мярка в списък Кодове на доставчици alk подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#341 Справка печат на ценови лиси - сравняване - не се звима предвид ТО pgbr дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#342 Пригенерация на Плащане към КИ в счет - системата бърка знака pgbr дефект minor 1.5 RTM Счетоводство
#349 Проверка на ДДС номер на контрагент на сайта на ЕК wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#355 Статуси wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#357 Валутни фактури alk задача minor 1.5 RTM Търговска система
#359 Заявки - добавяне на ценови листи и схема с ТО във формата за въвеждане и редакция alk подобрение minor 1.5 RTM Common
#360 Nullability на колони alk дефект minor 1.5 RTM Common
#361 Рефакторинг на курсори alk подобрение minor 1.5 RTM Common
#365 Подредба на продуктите при генериране на Складов документ от Продажба wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#369 В списък Касови ордери да се добави колона "Усвоен%" pgbr задача minor 1.5 RTM Търговска система
#373 Файл - Нова Регистрация на Dreem Personal гърми: wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#383 Доработки в система за сигурност wqw подобрение minor 1.5 RTM Контейнер
#384 Нов скин за печат на кредитни/дебитни известия със свързан док. в редовете wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#392 Форма Търговска отстъпка - панел Категории - сортировка wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#393 Оборотна ведомост на склад - филтър по активни, неактивни, всички pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#394 В ТО бутоните Предишен/ Следващ не refresh-ват списъка с продукти wqw дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#396 Поддръжка мултимониторни конфигурации wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#397 Наличност по партиди wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#398 Нов реквизит Допълнително ДДС в покупки wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#402 Обърнати етикети при печат на складови документи alk дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#403 Свързани счетоводни документи alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#405 Списъци с продажби и покупки - валутни стойности на документите alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#406 Справка "Сравняване салда контрагенти търг/счет с-ма" alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#407 Нова справка "Ценова листа с наличности" alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#411 Контейнер да не създава празен Dreem.ini файл wqw дефект minor 1.5 RTM Контейнер
#412 Отваряне на subreport от Салда на контрагенти alk дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#414 Нов реквизит Допълнително ДДС в документи за покупка wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#415 Нов реквизит "Допълнително ДДС" в документи за покупка/ продажба wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#416 Плащане на валутни ф-ри през банка alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#417 Допълнителен текст в каса и банка alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#418 Нова справка "Ценова листа с наличности" wqw задача minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#419 Нова колона в списък с документи за заявки wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#420 Нова колона в списък с документи за заявки wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#422 Login формата гърми при въвеждане на грешна парола втори път wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#423 Проверка usp_mng_Rep_CostCenterPriceItm alk дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#424 Корекция налични права в каса и банка wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#439 Добавяне на CustomRights wqw подобрение minor 1.5 RTM Контейнер
#440 Да се добави разходен център във филтър "Продажби/Плащания alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#441 Добавяне на BasicMeasureScale в селектори в редовете на frmInvDocuments alk дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#442 Селектор на партиди wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#449 Добавяне на VatPriceScale в продукти wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#451 Настройки шаблони на печат на документи wqw подобрение minor 1.5 RTM Контейнер
#452 Наличност в док. за ревизия на база партида wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#453 Секюрити върху док. за заявка wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#454 Номенклатура Контрагенти - Въвеждане на ДДС No wqw дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#456 Реимбурсмънт на цени с ДДС wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#464 Печат на амортизационен план по групи ДА alk подобрение minor 1.5 RTM ДМА
#465 Справка Проследяване на заявки - нова колона Поделение alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#482 Филтър Гаранционни карти alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#483 Търсене по сериен номер във Филтър - Гаранционни карти wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#484 Добавен е разходен център във "Филтър - Продажби/Плащания" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#485 Нова колона в справка "Проследяване на заявки" wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#486 Статуси на документи wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#487 Нов шаблон на Оферта alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#489 В базата да се преименуват колони Cg/OwnPrsResive_ID na Cg/OwnPrsReceive_ID alk дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#490 "Филтър - Документи за продажба" гърми с грешка: wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#492 Добавяне на тип баркодове "Тегловен" wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#494 Грешка при запис на .lic файл wqw дефект minor 1.5 RTM Контейнер
#495 Ревизия на Clustered Index-и alk дефект minor 1.5 RTM Търговска система
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Note: See TracQuery for help on using queries.