Custom Query (805 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 100 of 805)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#242 Справка за приходите и разходите по разходни центрове toni дефект major 1.5 RC3 Търговска система
#254 Печат и детайли на док. за заявка alk подобрение minor 1.5 RC3 Търговска система
#262 Количествена оборотна ведомост alk дефект major 1.5 RC3 Счетоводство
#266 В Печат на документ заявка, в редовете на документа да излиза "Кода" на артикула alk подобрение minor 1.5 RC3 Търговска система
#268 Себестойност на разходен център alk дефект minor 1.5 RC3 Търговска система
#15 Интрастат декларация plamen задача trivial 1.5 RTM Счетоводство
#85 Storage за изображения wqw задача major 1.5 RTM Контейнер
#157 Секюрити в/у Запазени количества wqw задача major 1.5 RTM Номенклатури
#240 POS: ToDo's wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#241 ToDo's wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#248 Синхронизация на продукти да използва SyncDate wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#256 Генериране на сторно документ в склада wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#269 POS: Без генерация на ПКО в счетоводството wqw дефект major 1.5 RTM POS
#270 POS: Регистриране на "Код на тразакция от карта" wqw подобрение major 1.5 RTM POS
#271 Нова колона "Код на тразакция от карта" в БИ wqw подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#276 POS: Предупреждение за издаване на фактура wqw подобрение major 1.5 RTM POS
#282 Бъг в dataview са справката сравняване обороти по сметки alk дефект minor 1.5 RTM Счетоводство
#284 Рефакториране на UpdateDataHelper wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#285 Нови колони за цена и ТО в Документи за заявка alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#291 Настройки на принтера на VM на PGBR wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#301 Additional VAT в банката wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#327 Нова справка "Разчети стоки с контрагенти" alk дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#328 Излишъци при преизчисляване на склада в търг. система pgbr дефект major 1.5 RTM Търговска система
#329 Форма за корекция на данни в/у приключени продажби wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#336 Добавяне на мярка в списък Кодове на доставчици alk подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#338 Нова номенклатура Схеми бонус точки wqw задача major 1.5 RTM Common
#341 Справка печат на ценови лиси - сравняване - не се звима предвид ТО pgbr дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#342 Пригенерация на Плащане към КИ в счет - системата бърка знака pgbr дефект minor 1.5 RTM Счетоводство
#345 Генерация на Счетоводно записване от ф-ра с аванс pgbr дефект major 1.5 RTM Счетоводство
#346 Преизчисляване на счетоводния склад по ср цени - граничен случай pgbr дефект major 1.5 RTM Счетоводство
#349 Проверка на ДДС номер на контрагент на сайта на ЕК wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#355 Статуси wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#357 Валутни фактури alk задача minor 1.5 RTM Търговска система
#359 Заявки - добавяне на ценови листи и схема с ТО във формата за въвеждане и редакция alk подобрение minor 1.5 RTM Common
#360 Nullability на колони alk дефект minor 1.5 RTM Common
#361 Рефакторинг на курсори alk подобрение minor 1.5 RTM Common
#364 Проблем при скина за печат на Покупки - PG 02 wqw дефект major 1.5 RTM Common
#365 Подредба на продуктите при генериране на Складов документ от Продажба wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#369 В списък Касови ордери да се добави колона "Усвоен%" pgbr задача minor 1.5 RTM Търговска система
#370 Изтриване на счетоводни записи на Складови документи pgbr подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#373 Файл - Нова Регистрация на Dreem Personal гърми: wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#375 Дата на Данъчно събитие pgbr дефект major 1.5 RTM Търговска система
#383 Доработки в система за сигурност wqw подобрение minor 1.5 RTM Контейнер
#384 Нов скин за печат на кредитни/дебитни известия със свързан док. в редовете wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#390 При създаване на нова ТО, процентите не се актуализират в Продажби wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#392 Форма Търговска отстъпка - панел Категории - сортировка wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#393 Оборотна ведомост на склад - филтър по активни, неактивни, всички pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#394 В ТО бутоните Предишен/ Следващ не refresh-ват списъка с продукти wqw дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#396 Поддръжка мултимониторни конфигурации wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#397 Наличност по партиди wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#398 Нов реквизит Допълнително ДДС в покупки wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#402 Обърнати етикети при печат на складови документи alk дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#403 Свързани счетоводни документи alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#404 Генериране на Протокол за самооблагане от валутна фактура alk дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#405 Списъци с продажби и покупки - валутни стойности на документите alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#406 Справка "Сравняване салда контрагенти търг/счет с-ма" alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#407 Нова справка "Ценова листа с наличности" alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#408 Скин на продажби с партиди alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#409 Печат на заявка със скин с партиди alk дефект major 1.5 RTM Търговска система
#410 Списък със заявки alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#411 Контейнер да не създава празен Dreem.ini файл wqw дефект minor 1.5 RTM Контейнер
#412 Отваряне на subreport от Салда на контрагенти alk дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#413 Секюрити в/у доставни цени wqw подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#414 Нов реквизит Допълнително ДДС в документи за покупка wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#416 Плащане на валутни ф-ри през банка alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#417 Допълнителен текст в каса и банка alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#419 Нова колона в списък с документи за заявки wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#421 Закръгляване на количества при преминаване м/у мерки alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#422 Login формата гърми при въвеждане на грешна парола втори път wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#423 Проверка usp_mng_Rep_CostCenterPriceItm alk дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#424 Корекция налични права в каса и банка wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#425 Генерация на документи - не се обзавеждат имената на продуктите wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#426 Да се добави партида във "Филтър - Документи за покупка/ продажба" wqw подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#427 Анулиране на продажба, ф-ра със запазване на номер alk подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#428 Стоки със задължителни партиди alk подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#430 В справка 'Неизпълнени заявки' да се добавят две колони alk задача major 1.5 RTM Търговска система
#439 Добавяне на CustomRights wqw подобрение minor 1.5 RTM Контейнер
#440 Да се добави разходен център във филтър "Продажби/Плащания alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#441 Добавяне на BasicMeasureScale в селектори в редовете на frmInvDocuments alk дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#442 Селектор на партиди wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#443 Валидиране на заявки при приключване alk подобрение critical 1.5 RTM Търговска система
#444 Филтър Заявки alk подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#446 Заявки alk подобрение critical 1.5 RTM Търговска система
#447 Нова справка - Прогнозен марж по заявки pgbr задача critical 1.5 RTM Търговска система
#449 Добавяне на VatPriceScale в продукти wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#451 Настройки шаблони на печат на документи wqw подобрение minor 1.5 RTM Контейнер
#452 Наличност в док. за ревизия на база партида wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#453 Секюрити върху док. за заявка wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#454 Номенклатура Контрагенти - Въвеждане на ДДС No wqw дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#455 В Списък Документи за ревизия да се добавят две колони pgbr подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#456 Реимбурсмънт на цени с ДДС wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#462 Генериране на фактура от продажба alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#463 Генериране на фактура от покупка alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#464 Печат на амортизационен план по групи ДА alk подобрение minor 1.5 RTM ДМА
#465 Справка Проследяване на заявки - нова колона Поделение alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#466 Филтър на документи за покупка alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#467 Филтър на складови документи alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#468 Контролен панел -> проверка за отрицателни колиества в складовете alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#469 Справки -> картон на продукт/материал alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#470 Присвояване на системен номер от унищожени скл. док pgbr подобрение major 1.5 RTM Търговска система
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Note: See TracQuery for help on using queries.