Custom Query (805 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 100 of 805)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#831 Вид на транспорта Plamen подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#834 Работни карти Plamen подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#835 Финансова структура на организацията Plamen подобрение trivial 1.5 RTM Номенклатури
#254 Печат и детайли на док. за заявка alk подобрение minor 1.5 RC3 Търговска система
#262 Количествена оборотна ведомост alk дефект major 1.5 RC3 Счетоводство
#266 В Печат на документ заявка, в редовете на документа да излиза "Кода" на артикула alk подобрение minor 1.5 RC3 Търговска система
#268 Себестойност на разходен център alk дефект minor 1.5 RC3 Търговска система
#282 Бъг в dataview са справката сравняване обороти по сметки alk дефект minor 1.5 RTM Счетоводство
#285 Нови колони за цена и ТО в Документи за заявка alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#327 Нова справка "Разчети стоки с контрагенти" alk дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#336 Добавяне на мярка в списък Кодове на доставчици alk подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#357 Валутни фактури alk задача minor 1.5 RTM Търговска система
#359 Заявки - добавяне на ценови листи и схема с ТО във формата за въвеждане и редакция alk подобрение minor 1.5 RTM Common
#360 Nullability на колони alk дефект minor 1.5 RTM Common
#361 Рефакторинг на курсори alk подобрение minor 1.5 RTM Common
#402 Обърнати етикети при печат на складови документи alk дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#403 Свързани счетоводни документи alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#404 Генериране на Протокол за самооблагане от валутна фактура alk дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#405 Списъци с продажби и покупки - валутни стойности на документите alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#406 Справка "Сравняване салда контрагенти търг/счет с-ма" alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#407 Нова справка "Ценова листа с наличности" alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#408 Скин на продажби с партиди alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#409 Печат на заявка със скин с партиди alk дефект major 1.5 RTM Търговска система
#410 Списък със заявки alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#412 Отваряне на subreport от Салда на контрагенти alk дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#416 Плащане на валутни ф-ри през банка alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#417 Допълнителен текст в каса и банка alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#421 Закръгляване на количества при преминаване м/у мерки alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#423 Проверка usp_mng_Rep_CostCenterPriceItm alk дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#427 Анулиране на продажба, ф-ра със запазване на номер alk подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#428 Стоки със задължителни партиди alk подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#430 В справка 'Неизпълнени заявки' да се добавят две колони alk задача major 1.5 RTM Търговска система
#440 Да се добави разходен център във филтър "Продажби/Плащания alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#441 Добавяне на BasicMeasureScale в селектори в редовете на frmInvDocuments alk дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#443 Валидиране на заявки при приключване alk подобрение critical 1.5 RTM Търговска система
#444 Филтър Заявки alk подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#446 Заявки alk подобрение critical 1.5 RTM Търговска система
#462 Генериране на фактура от продажба alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#463 Генериране на фактура от покупка alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#464 Печат на амортизационен план по групи ДА alk подобрение minor 1.5 RTM ДМА
#465 Справка Проследяване на заявки - нова колона Поделение alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#466 Филтър на документи за покупка alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#467 Филтър на складови документи alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#468 Контролен панел -> проверка за отрицателни колиества в складовете alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#469 Справки -> картон на продукт/материал alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#474 Експорт на Декларация 6 alk задача major 1.5 RTM ТРЗ
#482 Филтър Гаранционни карти alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#487 Нов шаблон на Оферта alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#488 Генерация на АРПВ и РПВ в счетоводство alk задача trivial 1.5 RTM ТРЗ
#489 В базата да се преименуват колони Cg/OwnPrsResive_ID na Cg/OwnPrsReceive_ID alk дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#491 Справка "Сравняване на салда на контрагенти в търг. и счет. система" alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#495 Ревизия на Clustered Index-и alk дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#497 Контрагенти и персони alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#500 Нови реквизити в шаблон SG16 alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#502 Марж и рентабилност alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#506 Експорт в .pdf или .xls на Декларация 6 alk подобрение minor 1.5 WhatsNew ТРЗ
#515 Нови реквизити във филтрите за покупки и продажби alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#516 Информация брой редове в дърво на списъци alk подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#517 Сигнализация недостатъчна наличност в складов док. alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#518 Списък със служители alk подобрение minor 1.5 RTM ТРЗ
#523 Промяна на фон на форми помощници alk подобрение minor 1.5 RTM Common
#524 Уникалност на валутни курсове alk подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#525 Маркиране задължителни реквизити alk подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#526 Картон на продукт материал alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#527 Нови колони в списък документи при плащане (каса, банка) alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#528 Сигнализиране на склад във форма за генерация alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#529 Печат на ценови листи alk подобрение major 1.5 RTM Номенклатури
#536 При Печат на ценови листи - Ценообразуване - грешна Последна доставна цена alk дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#538 Некоректен размер на DocNо при функции за извличане на плащания alk дефект major 1.5 RTM Търговска система
#540 Добавяне на поделение в справки за марж и рентабилност alk подобрение minor 1.5 RTM Common
#542 Нови реквизити във филтър форма на док. за заявки alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#546 Процент ДДС в ценови листи alk подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#579 Документ Оферта alk дефект major 1.5 RTM Търговска система
#582 Оборотна ведомост на склад alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#585 Дизайн на форма Начални салда на сметка alk подобрение minor 1.5 RTM Счетоводство
#587 Нова бланка печат заявки alk задача minor 1.5 RTM Търговска система
#591 PDA Export/Import alk подобрение critical 1.5 RTM Търговска система
#592 Нова функция "Актуализация на налични количества" в док. за ревизия alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#601 Нова справка "Брой продажби по артикули" alk задача minor 1.5 RTM Търговска система
#602 Добавяне на колона "Производител" в редовете на продажби alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#603 Нов реквизит Доп. ДДС в счетоводни док. alk подобрение minor 1.5 RTM Счетоводство
#610 Нова група типове док. във док. за продажба alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#614 Добавяне на колона "Партида" в печат на складов документ alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#615 Фиксиране на размер на поле Док. No в счетоводни документи alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#616 Добавяне на колона "Дата падеж" в Документи за заявка alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#617 Корекция на Валутен крус alk дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#618 Нови реквизити във Форма за корекция на приключен документ alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#625 Контрагенти, поделения и дилъри alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#626 PDA Експорт Импорт alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#628 Нова колона Дилър при избор на свързан док. alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#629 Синтетична визуализация в справка Хронология на брак и липси в складове alk задача minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#630 Нови реквизити в печат на гаранционни карти alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#643 Нов графичен документ за печат на док. за продажба (SG17) alk задача minor 1.5 RTM Търговска система
#662 Колона Валута в настройките на Групи док. за осчетоводяване на Каса и Банка alk подобрение minor 1.5 RTM Счетоводство
#665 Проверка за уникален код в Търговски отстъпки и Схеми бонус точки alk дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#667 Нова номенклатура "Маршрути" alk задача minor 1.5 RTM Номенклатури
#669 Ценообразуване в док. за ревизия alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#673 Нова справка "Салда и обороти на дилъри" alk задача minor 1.5 RTM Търговска система
#674 Промени в справка "Брой продажби по артикули" alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#675 Промяна в справка "Картон на контрагент" alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Note: See TracQuery for help on using queries.