Custom Query (805 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 100 of 805)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#188 BUG: Синхронизация на списък с продукти при редакция на продукт wqw дефект critical 2.0 Beta1 Номенклатури
#242 Справка за приходите и разходите по разходни центрове toni дефект major 1.5 RC3 Търговска система
#256 Генериране на сторно документ в склада wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#262 Количествена оборотна ведомост alk дефект major 1.5 RC3 Счетоводство
#268 Себестойност на разходен център alk дефект minor 1.5 RC3 Търговска система
#269 POS: Без генерация на ПКО в счетоводството wqw дефект major 1.5 RTM POS
#282 Бъг в dataview са справката сравняване обороти по сметки alk дефект minor 1.5 RTM Счетоводство
#291 Настройки на принтера на VM на PGBR wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#301 Additional VAT в банката wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#327 Нова справка "Разчети стоки с контрагенти" alk дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#328 Излишъци при преизчисляване на склада в търг. система pgbr дефект major 1.5 RTM Търговска система
#329 Форма за корекция на данни в/у приключени продажби wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#341 Справка печат на ценови лиси - сравняване - не се звима предвид ТО pgbr дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#342 Пригенерация на Плащане към КИ в счет - системата бърка знака pgbr дефект minor 1.5 RTM Счетоводство
#345 Генерация на Счетоводно записване от ф-ра с аванс pgbr дефект major 1.5 RTM Счетоводство
#346 Преизчисляване на счетоводния склад по ср цени - граничен случай pgbr дефект major 1.5 RTM Счетоводство
#360 Nullability на колони alk дефект minor 1.5 RTM Common
#364 Проблем при скина за печат на Покупки - PG 02 wqw дефект major 1.5 RTM Common
#373 Файл - Нова Регистрация на Dreem Personal гърми: wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#375 Дата на Данъчно събитие pgbr дефект major 1.5 RTM Търговска система
#390 При създаване на нова ТО, процентите не се актуализират в Продажби wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#394 В ТО бутоните Предишен/ Следващ не refresh-ват списъка с продукти wqw дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#402 Обърнати етикети при печат на складови документи alk дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#404 Генериране на Протокол за самооблагане от валутна фактура alk дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#409 Печат на заявка със скин с партиди alk дефект major 1.5 RTM Търговска система
#411 Контейнер да не създава празен Dreem.ini файл wqw дефект minor 1.5 RTM Контейнер
#412 Отваряне на subreport от Салда на контрагенти alk дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#422 Login формата гърми при въвеждане на грешна парола втори път wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#423 Проверка usp_mng_Rep_CostCenterPriceItm alk дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#424 Корекция налични права в каса и банка wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#425 Генерация на документи - не се обзавеждат имената на продуктите wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#441 Добавяне на BasicMeasureScale в селектори в редовете на frmInvDocuments alk дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#452 Наличност в док. за ревизия на база партида wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#454 Номенклатура Контрагенти - Въвеждане на ДДС No wqw дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#471 "Печат на клиентска ценова листа" не обзавежда колона "Цена 2" pgbr дефект major 1.5 RTM Търговска система
#472 Приключване на (ПСД) към КД pgbr дефект major 1.5 RTM Търговска система
#473 Марж и рентабилност pgbr дефект major 1.5 RTM Търговска система
#477 Dreem-a забива при въвеждане на "(" в колона Количество wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#480 Доработки в справка Картон на продукт/ материал wqw дефект major 1.5 WhatsNew Търговска система
#489 В базата да се преименуват колони Cg/OwnPrsResive_ID na Cg/OwnPrsReceive_ID alk дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#490 "Филтър - Документи за продажба" гърми с грешка: wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#494 Грешка при запис на .lic файл wqw дефект minor 1.5 RTM Контейнер
#495 Ревизия на Clustered Index-и alk дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#496 Печат на продажба - SG08 wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#501 Некоректен чек бокс във форма Създаване Свързани документи - security wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#508 Справка Марж и рентабилност на приходите от продажби по продукти/материали wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#530 Редакция на категории на продукти от списъка wqw дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#531 При отваряне на Продукт/материал системата гърми wqw дефект critical 1.5 RTM Номенклатури
#536 При Печат на ценови листи - Ценообразуване - грешна Последна доставна цена alk дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#538 Некоректен размер на DocNо при функции за извличане на плащания alk дефект major 1.5 RTM Търговска система
#569 Трансформиране при фактуриране с мярка = основна мярка wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#570 Филтър на завки по неактивни продукти wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#571 Неработещ филтър при избор на продукт в ДПрод wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#572 FIX на дати при въвеждане на покупки wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#579 Документ Оферта alk дефект major 1.5 RTM Търговска система
#584 Форма за избор на продукт wqw дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#586 Rollback на тригери wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#590 КДПрод за цена с промяна и на количества wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#609 Грешка при избор на продукт в продажба wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#617 Корекция на Валутен крус alk дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#619 Смяна парола wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#624 DeadLock при приключване на Предавателен протокол между складове wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#654 BUG: ПКО с грешен знак wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#658 Проблем с връзки между документи wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#665 Проверка за уникален код в Търговски отстъпки и Схеми бонус точки alk дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#670 Текстов печат документи wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#683 BUG: Промяна типа на контргагент от тип Склад wqw дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#692 BUG: Тригери на редове на док. не в редакция wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#694 BUG: Служители wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#703 BUG: Заявка към доставчик за дозареждане на склад wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#707 BUG: Добавяне на FKs към nom_AccAccounts(Code) alk дефект minor 1.5 RTM Счетоводство
#713 Фалшива тревога от Avira AntiVir wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#715 BUG: Справка Продажби/Плащания alk дефект trivial 1.5 RTM Справки Търговска система
#740 Грешка при генериране на Фактура от няколко покупки alk дефект blocker 1.5 RTM Търговска система
#752 Невъзможно приключване на КИПрод за цена wqw дефект blocker 1.5 RTM Търговска система
#758 Банкови сметки в ДПрод wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#766 Невъзможно стартиране на MSDE на 3 или 6 core-ови процесори (Athlon) wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#771 BUG: Печат на Ценови листи wqw дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#773 BUG: Отрицателни количества в AvgPrice4 pgbr дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#775 BUG: Грешно поделение при ген. на фактура wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#778 BUG: Визуализират се GUID-ове в справката Стоки без продажби wqw дефект minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#779 BUG: Проверка работни периоди в счетоводство wqw дефект minor 1.5 RTM Счетоводство
#785 BUG: Експорт Декларация 1 в ТРЗ alk дефект minor 1.5 RTM ТРЗ
#787 BUG: Обединяване редове на документ pgbr дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#791 BUG: Справка вземания и задължения по падежи pgbr дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#792 BUG: Префактуриране от Потребител_2 на Потребител_1 wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#797 BUG: Серийни номера във Филтър - Документи за покупка wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#802 Актуализация на количества в ревизия wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#804 Справка Годишни обороти pgbr дефект minor 1.5 RTM Common
#807 BUG: Рестрикции количества в ДДПрод за цена wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#809 BUG: Маршрути wqw дефект major 1.5 RTM Номенклатури
#811 Печат на ценови листи wqw дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#821 Права в/у банкови документи pgbr дефект trivial 1.5 RTM Търговска система
#829 BUG: Експорт декларация 6 alk дефект minor 1.5 RTM ТРЗ
#830 BUG: Печат на ценови листи wqw дефект major 1.5 RTM Номенклатури
#832 BUG: Начално салдо на каси wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#833 Форма за печат "Меркатор" wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#839 BUG: Себестойност на разходен център wqw дефект critical 1.5 RTM Справки Търговска система
#848 BUG: Свързване кредитно известие към фактура wqw дефект major 1.5 RTM Счетоводство
#849 Печат през PDF принтер wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Note: See TracQuery for help on using queries.