Custom Query (805 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (101 - 200 of 805)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#413 Секюрити в/у доставни цени wqw подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#421 Закръгляване на количества при преминаване м/у мерки alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#425 Генерация на документи - не се обзавеждат имената на продуктите wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#426 Да се добави партида във "Филтър - Документи за покупка/ продажба" wqw подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#429 Директни продажби wqw подобрение major 2.0 Beta1 Търговска система
#430 В справка 'Неизпълнени заявки' да се добавят две колони alk задача major 1.5 RTM Търговска система
#433 Добавени са две колони в справка "Неизпълнени заявки" wqw задача major 1.5 WhatsNew Търговска система
#435 Закръгляване на количества при преминаване между различни мерни единици igbr задача major 1.5 WhatsNew Търговска система
#436 Нов шаблон на "Документи за заявка" wqw задача major 1.5 WhatsNew Търговска система
#437 Добавени са валутни стойности в списъците на документи за продажба и покупка wqw подобрение major 1.5 WhatsNew Търговска система
#438 Създадени са два нови шаблона за печат на Кредитни/ Дебитни документи wqw задача major 1.5 WhatsNew Търговска система
#455 В Списък Документи за ревизия да се добавят две колони pgbr подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#461 Проверки в "Документи за заявки" wqw задача major 1.5 WhatsNew Търговска система
#462 Генериране на фактура от продажба alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#463 Генериране на фактура от покупка alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#466 Филтър на документи за покупка alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#467 Филтър на складови документи alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#468 Контролен панел -> проверка за отрицателни колиества в складовете alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#469 Справки -> картон на продукт/материал alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#470 Присвояване на системен номер от унищожени скл. док pgbr подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#471 "Печат на клиентска ценова листа" не обзавежда колона "Цена 2" pgbr дефект major 1.5 RTM Търговска система
#472 Приключване на (ПСД) към КД pgbr дефект major 1.5 RTM Търговска система
#473 Марж и рентабилност pgbr дефект major 1.5 RTM Търговска система
#474 Експорт на Декларация 6 alk задача major 1.5 RTM ТРЗ
#476 Допълнение в справките "Прогнозен марж по заявки" и "Марж и рентаб. по конрагенти", pgbr подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#478 Доработки в справка Проверка за отрицателни количества в складовете wqw подобрение major 1.5 WhatsNew Търговска система
#479 Генериране на ФПок - отчетна дата wqw подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#480 Доработки в справка Картон на продукт/ материал wqw дефект major 1.5 WhatsNew Търговска система
#481 Доработки във Филтър - Документи за покупка wqw подобрение major 1.5 WhatsNew Търговска система
#491 Справка "Сравняване на салда на контрагенти в търг. и счет. система" alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#500 Нови реквизити в шаблон SG16 alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#503 Интеграция с Баркод системи pgbr подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#508 Справка Марж и рентабилност на приходите от продажби по продукти/материали wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#526 Картон на продукт материал alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#527 Нови колони в списък документи при плащане (каса, банка) alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#529 Печат на ценови листи alk подобрение major 1.5 RTM Номенклатури
#532 Въвеждане на Мин/Макс количества през форма Контрагент wqw подобрение major 1.5 WhatsNew Номенклатури
#533 Справка Достигнати Мин / Макс количества по складвове да има колона Продадени wqw подобрение major 1.5 RTM Номенклатури
#538 Некоректен размер на DocNо при функции за извличане на плащания alk дефект major 1.5 RTM Търговска система
#548 Въвеждане на Мин/Макс количества през форма Контрагент wqw подобрение major 1.5 RTM Номенклатури
#561 Нов реквизит във филтър-формата при Печат на ценови листи wqw подобрение major 1.5 WhatsNew Номенклатури
#568 Документи за заявка - запазени количества wqw подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#573 Нова схема за запазване на количества от заявка wqw подобрение major 1.5 WhatsNew Търговска система
#579 Документ Оферта alk дефект major 1.5 RTM Търговска система
#602 Добавяне на колона "Производител" в редовете на продажби alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#625 Контрагенти, поделения и дилъри alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#626 PDA Експорт Импорт alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#627 Експорт на данни към PDA pgbr подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#628 Нова колона Дилър при избор на свързан док. alk подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#654 BUG: ПКО с грешен знак wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#664 Корекция на създаване на ф-ра от док. за продажба wqw подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#694 BUG: Служители wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#703 BUG: Заявка към доставчик за дозареждане на склад wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#755 Трансформация при осчетоводяване wqw подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#756 Експорт на фактури в CSV файл wqw подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#758 Банкови сметки в ДПрод wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#789 Ценообразуване на подчинени ценови листи pgbr задача major 1.5 RTM Номенклатури
#797 BUG: Серийни номера във Филтър - Документи за покупка wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#807 BUG: Рестрикции количества в ДДПрод за цена wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#809 BUG: Маршрути wqw дефект major 1.5 RTM Номенклатури
#830 BUG: Печат на ценови листи wqw дефект major 1.5 RTM Номенклатури
#843 Амбалаж wqw задача major 1.5 RTM Търговска система
#848 BUG: Свързване кредитно известие към фактура wqw дефект major 1.5 RTM Счетоводство
#851 Добавяне на Вид транспорт при печат на ФПрод pgbr задача major 1.5 RTM Търговска система
#853 Сайт за завки wqw подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#859 Протокол за върнат амбалаж от клиент wqw подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#866 Подобрения в Депозитна разписка за предаден амбалаж на клиент wqw подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#867 Редакция на заявки през сайта wqw подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#868 BUG: Валидация на ДДС номер/ импорт Контрагент wqw дефект major 1.5 RTM Номенклатури
#869 Секюрити на РПВ wqw подобрение major 1.5 RTM Контейнер
#929 Ритейл цени с ДДС wqw подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#966 Трансформация при Покупки wqw подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#993 Добавяне на колона Цена с ДДС в Картон на контрагент plamen задача major 1.5 RTM Справки Търговска система
#1076 Възможност за създаване на партида през складов документ wqw подобрение major 1.5 RTM Търговска система
#1147 Web Catalog. Задачи за разработка (май 2014) ivoch задача major Dreem eCommerce Web Catalog
#1165 BUG: Ценообразуване на база среднопретеглена цена wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#1208 Процедура за почистване на стари дефиниции на дименсии - контрагенти wqw задача major 1.5 RTM Номенклатури
#1209 Дефиниране на бон сума от ДПрод wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#1224 Бутон за генарция връща съобщение за разлика в идентификационните номера wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#1240 Генериране на Допълнителен текст от Договор в Продажба wqw задача major 1.5 RTM Търговска система
#9 Toolbar за редакция на RTB wqw подобрение minor 2.0 Beta1 Common
#240 POS: ToDo's wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#241 ToDo's wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#248 Синхронизация на продукти да използва SyncDate wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#250 Изчисляване на числени изрази wqw подобрение minor 2.0 Beta1 Common
#254 Печат и детайли на док. за заявка alk подобрение minor 1.5 RC3 Търговска система
#266 В Печат на документ заявка, в редовете на документа да излиза "Кода" на артикула alk подобрение minor 1.5 RC3 Търговска система
#268 Себестойност на разходен център alk дефект minor 1.5 RC3 Търговска система
#282 Бъг в dataview са справката сравняване обороти по сметки alk дефект minor 1.5 RTM Счетоводство
#284 Рефакториране на UpdateDataHelper wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#285 Нови колони за цена и ТО в Документи за заявка alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#291 Настройки на принтера на VM на PGBR wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#301 Additional VAT в банката wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#327 Нова справка "Разчети стоки с контрагенти" alk дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#329 Форма за корекция на данни в/у приключени продажби wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#336 Добавяне на мярка в списък Кодове на доставчици alk подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#341 Справка печат на ценови лиси - сравняване - не се звима предвид ТО pgbr дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#342 Пригенерация на Плащане към КИ в счет - системата бърка знака pgbr дефект minor 1.5 RTM Счетоводство
#349 Проверка на ДДС номер на контрагент на сайта на ЕК wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#355 Статуси wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Note: See TracQuery for help on using queries.