Custom Query (805 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (201 - 300 of 805)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#357 Валутни фактури alk задача minor 1.5 RTM Търговска система
#359 Заявки - добавяне на ценови листи и схема с ТО във формата за въвеждане и редакция alk подобрение minor 1.5 RTM Common
#360 Nullability на колони alk дефект minor 1.5 RTM Common
#361 Рефакторинг на курсори alk подобрение minor 1.5 RTM Common
#365 Подредба на продуктите при генериране на Складов документ от Продажба wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#369 В списък Касови ордери да се добави колона "Усвоен%" pgbr задача minor 1.5 RTM Търговска система
#373 Файл - Нова Регистрация на Dreem Personal гърми: wqw дефект minor 1.5 RTM Common
#383 Доработки в система за сигурност wqw подобрение minor 1.5 RTM Контейнер
#384 Нов скин за печат на кредитни/дебитни известия със свързан док. в редовете wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#392 Форма Търговска отстъпка - панел Категории - сортировка wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#393 Оборотна ведомост на склад - филтър по активни, неактивни, всички pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#394 В ТО бутоните Предишен/ Следващ не refresh-ват списъка с продукти wqw дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#396 Поддръжка мултимониторни конфигурации wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#397 Наличност по партиди wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#398 Нов реквизит Допълнително ДДС в покупки wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#402 Обърнати етикети при печат на складови документи alk дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#403 Свързани счетоводни документи alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#405 Списъци с продажби и покупки - валутни стойности на документите alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#406 Справка "Сравняване салда контрагенти търг/счет с-ма" alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#407 Нова справка "Ценова листа с наличности" alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#411 Контейнер да не създава празен Dreem.ini файл wqw дефект minor 1.5 RTM Контейнер
#412 Отваряне на subreport от Салда на контрагенти alk дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#414 Нов реквизит Допълнително ДДС в документи за покупка wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#415 Нов реквизит "Допълнително ДДС" в документи за покупка/ продажба wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#416 Плащане на валутни ф-ри през банка alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#417 Допълнителен текст в каса и банка alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#418 Нова справка "Ценова листа с наличности" wqw задача minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#419 Нова колона в списък с документи за заявки wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#420 Нова колона в списък с документи за заявки wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#422 Login формата гърми при въвеждане на грешна парола втори път wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#423 Проверка usp_mng_Rep_CostCenterPriceItm alk дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#424 Корекция налични права в каса и банка wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#439 Добавяне на CustomRights wqw подобрение minor 1.5 RTM Контейнер
#440 Да се добави разходен център във филтър "Продажби/Плащания alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#441 Добавяне на BasicMeasureScale в селектори в редовете на frmInvDocuments alk дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#442 Селектор на партиди wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#449 Добавяне на VatPriceScale в продукти wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#451 Настройки шаблони на печат на документи wqw подобрение minor 1.5 RTM Контейнер
#452 Наличност в док. за ревизия на база партида wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#453 Секюрити върху док. за заявка wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#454 Номенклатура Контрагенти - Въвеждане на ДДС No wqw дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#456 Реимбурсмънт на цени с ДДС wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#464 Печат на амортизационен план по групи ДА alk подобрение minor 1.5 RTM ДМА
#465 Справка Проследяване на заявки - нова колона Поделение alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#482 Филтър Гаранционни карти alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#483 Търсене по сериен номер във Филтър - Гаранционни карти wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#484 Добавен е разходен център във "Филтър - Продажби/Плащания" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#485 Нова колона в справка "Проследяване на заявки" wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#486 Статуси на документи wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#487 Нов шаблон на Оферта alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#489 В базата да се преименуват колони Cg/OwnPrsResive_ID na Cg/OwnPrsReceive_ID alk дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#490 "Филтър - Документи за продажба" гърми с грешка: wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#492 Добавяне на тип баркодове "Тегловен" wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#494 Грешка при запис на .lic файл wqw дефект minor 1.5 RTM Контейнер
#495 Ревизия на Clustered Index-и alk дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#496 Печат на продажба - SG08 wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#497 Контрагенти и персони alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#498 e-mail на документи wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#499 Промяна на размер на колони с кодове wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#501 Некоректен чек бокс във форма Създаване Свързани документи - security wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#502 Марж и рентабилност alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#504 Промяна във формата Избор - Преглед или Печат на документи wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#505 Промяна в справка Марж и рентабилност на приходите от продажби по продукти/материали wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#506 Експорт в .pdf или .xls на Декларация 6 alk подобрение minor 1.5 WhatsNew ТРЗ
#507 Промяна при изпращане на документ по E-mail wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#509 Реализиране на многоредов paste в списъци wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#510 Обединяване ценови листи wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#511 Платено в периода в списък продажби wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#514 Предложение за дозареждане на склад wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#515 Нови реквизити във филтрите за покупки и продажби alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#516 Информация брой редове в дърво на списъци alk подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#517 Сигнализация недостатъчна наличност в складов док. alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#518 Списък със служители alk подобрение minor 1.5 RTM ТРЗ
#519 Преглед на баркод на продукт wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#520 Лента с инструменти на Rich TextBox wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#521 Добавяне и подобряване на панели за преглед wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#522 Подобряване на помощник първоначално стартиране wqw подобрение minor 1.5 RTM Контейнер
#523 Промяна на фон на форми помощници alk подобрение minor 1.5 RTM Common
#524 Уникалност на валутни курсове alk подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#525 Маркиране задължителни реквизити alk подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#528 Сигнализиране на склад във форма за генерация alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#530 Редакция на категории на продукти от списъка wqw дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#534 Автоматично генериране на заявка към доставчик wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#535 Колона Категория на продукт в справка Движение на стоки в складовете wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#536 При Печат на ценови листи - Ценообразуване - грешна Последна доставна цена alk дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#537 Анулиране на фактура със запазване на номер wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#539 Избор на повече от един склад в справка Картон на продукт / материал wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#540 Добавяне на поделение в справки за марж и рентабилност alk подобрение minor 1.5 RTM Common
#541 Маркиране на задължителни реквизити wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#542 Нови реквизити във филтър форма на док. за заявки alk подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#543 Показване на Картон на стока директно от редовете на док. wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#544 Генерация от заявка само от разполагаеми количества wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#545 Предупреждение в редове на продажба за "сделка на загуба" wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#546 Процент ДДС в ценови листи alk подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#547 Описание на атрибути в номенклатури wqw подобрение minor 2.0 Beta1 Номенклатури
#549 Нова колона "Продадено кол." в справка "Достигнати Мин / Макс количества по складове" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#550 Добавяне на панели за преглед wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#551 Лента с инструменти в поле за коментар при Контрагенти и Продукти wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#552 Предложение за дозареждане на склад wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#553 Нови колони "Платено в периода" и "Платено в периода във валута" в списък продажби wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Note: See TracQuery for help on using queries.