Custom Query (805 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (601 - 700 of 805)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#962 Промяна в шаблони за печат на Продажби/ фактури wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#967 Задаване на атрибути на продукти през грида (Multiple update) wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#968 Нови реквизити във филтър банкови документи wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#969 Подобрение в справка "Салда и обороти по дилъри" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Common
#970 Подобрения в работни карти plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#971 Нови колони в Ценови листи wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#972 Нова колона Начин на плащане в Документи за заявка wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#973 Печат на документи на двустранен принтер wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#974 POS: Служебно извеждане и въвеждане на суми wqw подобрение minor 1.5 RTM POS
#975 POS: Наличност на продукти по други складове wqw подобрение minor 1.5 RTM POS
#976 Нови изисквания печат док. при доставка на храна wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#978 BUG: Партида в ДПрод wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#980 Нов скин в склада за отпечатване на протокол за брак plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#981 Note в шаблон Плюс БГ стокова разписка wqw задача minor 1.5 RTM Търговска система
#982 Справка върху запазени количества plamen задача minor 1.5 RTM Номенклатури
#984 POS: Наличност на стоки по складове wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew POS
#985 Автоматично обзавеждане на МОЛ и Коментар при печат във ФПрод (генерирана от imPress) pgbr задача minor 1.5 RTM Търговска система
#986 Заключване на редове на документи wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#987 Нови изисквания при печат на документ за доставка на храна wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#988 POS: Служебно извеждане и въвеждане на суми wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew POS
#989 Двустранен печат на документи wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#990 Нов скин в склада за отпечатване на протокол за брак wqw дефект minor 2.0 Beta1 Търговска система
#991 Свързване на банкови плащания от фактури за покупки/продажби wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#992 Справка върху запазени количества wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#995 При разпределение на разходи по покупка plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#996 Пакетиране и разпакетиране wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#998 Работни карти plamen подобрение minor 1.5 RTM Организация
#999 Работни карти plamen дефект minor 1.5 RTM Организация
#1000 BUG: Грешка след избор на Преглед документ за заявка wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#1001 Добавяне на ДВСК No в SG08 wqw задача minor 1.5 RTM Търговска система
#1002 Note в шаблон Карфур стокова разписка wqw задача minor 1.5 RTM Търговска система
#1003 Добавяне на ДВСК No в SG08 wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1004 Забележка при печат в шаблон "Карфур" стокова разписка wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1005 BUG: Ревизия - стойност излишък отива некоректно в колона Стойност липса wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#1010 Разпределяне на отстъпка в документ за покупка wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1013 POS: Съобщение при липса на наличност wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1014 Нови колони в поделения на контрагенти plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1015 Нова служебна бележка чл.45 ал.2 ЗДДФЛ plamen задача minor 1.5 RTM ТРЗ
#1017 Форма за печат на ДПрод "Карфур" стокова разписка wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1018 Използване на Нормативна цена pgbr подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#1019 Контрагенти и поделения wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#1020 Групова промяна на състояние на документи от списъци wqw задача minor 1.5 RTM Търговска система
#1023 Да се добави колона Остатъчна цена в Редове на продажби wqw задача minor 1.5 RTM Търговска система
#1026 BUG: Осчетоводяване на КИПок - тип Бонус оборот plamen дефект minor 1.5 RTM Счетоводство
#1028 Премахване на реквизити в банково извлечение(Търговска система) plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1029 Подреждане на групи и редове в складови документи pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1030 Нова настройка за модел на водене на партиди на складове wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1031 Селектора на продукти - нова колона pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1032 Генериране на Фактури и КИ от imPress опис pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1033 Визуализация на неактивни продукти в документите plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1034 Нова фукционалност "Почистване на номенклатура продукти" plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1035 Нов ревизит в контрагенти "Контрагент за фактуриране при продажба" plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1036 Идентифициране на продажби по индивидуални ценови листи и схеми с ТО wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1037 Селектор на продукти в завки wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1039 Импорт на продукти от Excel plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1040 Нови реквизити при печат на гаранционна карта wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1041 Нов реквизит в контрагенти - "Контрагент за фактуриране при продажба" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#1042 Нова фукционалност "Почистване на номенклатура продукти" wqw задача minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1043 Нови реквизити при печат на гаранционна карта wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1044 Нова колона Дата на годност на партида в справка Оборотна ведомост на склад pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1045 Нова настройка за модел на водене на партиди на складове wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1046 Печат на Приел в SG97 - Продажби pgbr задача minor 1.5 RTM Търговска система
#1049 Печат на дата на годност в партида wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#1050 SG97-Приемателно предавателен протокол за хранителни продукти wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1051 Печат на дата на годност в партида wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1052 Документ за покупка plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1053 Подобрения справка "Стоки без продажби" plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1055 Доработки в справка Стоки без продажби wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Справки Търговска система
#1056 Доработки в Документи за покупка wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1058 Нов начин на плащане в ДПрод plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1059 Добавяне на колона Вендор код в ревизии и заявки plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1060 Да се добави печат на лого за всички бланки на оферта wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1061 Настройка на продукт като тип Услуга wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#1062 BUG: Заявки към доставчик wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#1064 Печат на фактури с редови от връзки с продажби wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1066 Нови колони в справка Покупки и продажби по продукти plamen подобрение minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#1067 POS: Настройка за основние за плащане при създаване на Z отчет wqw подобрение minor 1.5 RTM POS
#1069 Нова колона Вендор код на продукт в заявки plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1070 Утвърдил в печат на онлайн заявка от клиент pgbr задача minor 1.5 RTM Търговска система
#1071 Нови колони в документ за заявка wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1072 Нови колони в документи за заявка wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1075 Нови начини за плащане в документи за заявка и продажби wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1077 Нов шаблон на Тръжен дневник - "Входящ стоков контрол" plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1078 Добавяне на "Протокол NO" и "Протокол дата" в справка "Аналитична ведмост на портфейл" plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1079 В списък продажби да се добави колона "Запазени Количества" plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1080 Нов скин за гаранционна карта plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1081 Подобрения в схема за работа с партиди wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1082 Нови колони в касови ордери wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1084 Печат на фактури с редове от връзки с продажби wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1085 Нов шаблон на Тръжен дневник - "Входящ стоков контрол" wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1086 Добавяне на дата в Контрагенти plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1089 Автоматично генериране на РКО в Dreem при създаване на Z – отчет в POS wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1090 В списък с РПВ-та да се пусне колона операция на счетоводен документ. wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1096 Промяна в наименованието на Тип на дименсиите wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#1098 Копиране на ДПрод - неактивна банкова сметка wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1101 Коментар при печат в касови ордери wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1103 Коментар при печат в касови ордери wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1104 Дата на годност на партиди в ревизии wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1105 Дата на годност на партиди в ревизии wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1106 Auditing info на ref таблици wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Note: See TracQuery for help on using queries.