Custom Query (805 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (701 - 800 of 805)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#1107 Визуализация на Салдо към началото на периода в оборотни ведомости plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1108 Справка Хронология на брак и липси в складове wqw подобрение minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#1111 Визуализация на Салдо към началото на периода в оборотни ведомости wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Справки Счетоводство
#1112 SG27 Оферта без стойности plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1113 BUG: Тръжен дневник plamen дефект minor 2.0 Beta1 Търговска система
#1114 В ценовa листa не се обзавежда колона дименсия за групи wqw дефект minor 1.5 RTM Номенклатури
#1115 Нов списък Свързани продукти във форма за редакция на продукт wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#1116 Прехвърляне на запазени количества от док. към контрагент wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#1117 Нов реквизит на партиди wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1118 Нова колона в списък Документи за продажба wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1119 POS: Усвояване на ваучери wqw подобрение minor 1.5 RTM POS
#1120 Нова колона в списък Документи за продажба wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1121 Нов реквизит на партиди wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1122 Нов списък Свързани продукти във форма за редакция на продукт wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1123 Прехвърляне на запазени количества от документ към контрагент wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#1124 POS: Усвояване на ваучери wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1127 Експорт на справки wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1128 Web Catalog: Итерация 1-3 wqw задача minor Dreem eCommerce Web Catalog
#1130 Справка проследяване на заявки - нов реквизит във филтър форма wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1131 Задаване на траспорт списък заявки plamen задача minor 1.5 RTM Търговска система
#1134 Задаване на транспорт от списък с документи за заявка wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1135 Доработки за касова отчетност pgbr подобрение minor 1.5 RTM Счетоводство
#1136 Доработки за касова отчетност wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1137 Нови колони при печат на дневници по ДДС pgbr подобрение minor 1.5 RTM Счетоводство
#1140 Доработки за закръгляване при ценообразуване wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#1141 Закръгляване при ценообразуване на клиентски ценови листи wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#1144 Подобрения в бърз филтър на списъци wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#1145 Подобрения в бърз филтър на списъци wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1149 POS: Поддръжка на клиентски код за външни системи wqw задача minor 1.5 RTM POS
#1152 Брой заготовки в печат на етикети wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#1154 BUG: Свързване с банкови плащания plamen дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#1156 Експорт на справки wqw дефект minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1158 Нова колона в шаблон за печат Била стокова разписка wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1161 Генериране на нулеви количества във ФПрод wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1163 Предупреждение при приключване на коригиращ документ от продажба wqw подобрение minor 2.0 Beta1 Търговска система
#1164 Указване на от/до дата при експорт на дневници wqw подобрение minor 1.5 RTM Счетоводство
#1167 Нови настройки за поделение на контрагент wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#1168 Указване на От/ До дата при експорт на дневници по ДДС pgbr подобрение minor 1.5 WhatsNew Счетоводство
#1169 Добавяне на колона в "Разчети по депозитни разписки" wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1171 Web Catalog: Итерация 4 wqw задача minor Dreem eCommerce Web Catalog
#1175 Web Catalog: Итерация 5 wqw задача minor Dreem eCommerce Web Catalog
#1181 Web Catalog: Итерация 6 wqw задача minor Dreem eCommerce Web Catalog
#1182 Тест plamen дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#1184 Добавяне на опция в Настройки за Ценова листа в ПСД pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1185 Добавяне на вендор код на продукт в покупка pgbr задача minor 1.5 RTM Търговска система
#1186 POS: Дата и фискални фактури wqw подобрение minor 1.5 RTM POS
#1188 Автоматично ценообразуване по ценови листи wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#1191 Добавяне на забележка при печат wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1192 Прикрепени файлове на контрагенти plamen подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#1193 Приключване на множество продажби през грида plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1195 Договори plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1196 Договори - списък plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1197 Индикация за неактивно направление във Финансова структура wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1198 Поделение в ГКДост wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#1200 Забрана продажби при просрочени задължения plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1203 Импорт на документи plamen дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#1204 Генерация на складов документ от продажба в редакция plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1205 Задаване на атрибути на множество продукти през списък wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Номенклатури
#1206 Забележка при печат на документи wqw задача minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1207 Групова промяна на състояние на документи от списъци wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1210 Нова колона в списък с Разчетно-платежни ведомости wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew ТРЗ
#1211 Генериране на РСД в редакция от Продажба в редакция wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1212 Договори - връзки с документи plamen подобрение minor 1.5 WhatsNew Организация
#1213 Трансформация на продукти при фактуриране wqw подобрение minor 1.5 WhatsNew Търговска система
#1214 Дилър при продажба през POS wqw подобрение minor 1.5 RTM POS
#1215 Допълнителен текст на реда при продажба през POS wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1220 Унаследяване на "забележка" от Продажба в РСД pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1222 Промяна в код на Клиент на дребно wqw задача minor 1.5 RTM Търговска система
#1227 Обвързване на поделение с банкова сметка - опционално wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1229 Копиране на продукт wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1231 Отваряне на продажба от справка Проверка покупки/продажби wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1232 Нови колони в справка Вземания и задължения по падежи wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1233 Нови колони в справка Марж и рентабилност на приходите от продажби wqw подобрение minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#1234 Допълнителен текст в редове на документи wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1239 В настройки за печат да се задава дали да се отпечатва това, което се съдържа в квадратните скоби в наименование на продукт wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1241 Добавяне на колона "Стелаж" в списъци и документи wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1243 Поделение потребител на продукта в договори plamen подобрение minor 1.5 RTM Организация
#1246 Импорт на Контрагенти чрез импорт на Документи за продажба plamen подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1252 Добавяне на колони в списък с Документи за продажба wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1257 POS: Форма - Избор Продукти wqw подобрение minor 1.5 RTM POS
#15 Интрастат декларация plamen задача trivial 1.5 RTM Счетоводство
#427 Анулиране на продажба, ф-ра със запазване на номер alk подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#428 Стоки със задължителни партиди alk подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#444 Филтър Заявки alk подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#488 Генерация на АРПВ и РПВ в счетоводство alk задача trivial 1.5 RTM ТРЗ
#715 BUG: Справка Продажби/Плащания alk дефект trivial 1.5 RTM Справки Търговска система
#719 Складови документ - падащ прозорец за избор на Склад wqw подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#818 Добавяне на Скин за печат на Заявки към доставчик pgbr подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#819 Нова справка - сравняване цените на продадените с текущи ценови листи pgbr подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#820 Справка марж и рентабилност по сделки - отваряне на документ pgbr подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#821 Права в/у банкови документи pgbr дефект trivial 1.5 RTM Търговска система
#822 Амортизационене план за период pgbr подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#823 Добавяне на нова колона в dataview на оборотна ведомост на склад pgbr подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#831 Вид на транспорта Plamen подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#834 Работни карти Plamen подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#835 Финансова структура на организацията Plamen подобрение trivial 1.5 RTM Номенклатури
#838 Центрове на себестойност plamen подобрение trivial 1.5 RTM Номенклатури
#861 Форма за избор на продукти wqw подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#908 Добавяне на Шофьор в Касови ордери plamen подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
#954 Филтър банкови извлечения plamen подобрение trivial 1.5 RTM Търговска система
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Note: See TracQuery for help on using queries.