Custom Query (299 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Results (1 - 100 of 299)

1 2 3
Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#172 При създаване на ДПрод след избор на продукт системата 'гърми' с грешка: wqw дефект blocker 1.5 RC2 Търговска система
#293 Приключване на Продажба гърми: wqw дефект blocker 1.5 RTM Търговска система
#13 Кредитни известия към повече от една фактура pgbr задача critical 1.5 RC1 Търговска система
#24 Справка Проследяване на заявки да се съобразява със складовите документи alk дефект critical 1.5 RC1 Търговска система
#25 Справка Реализация >> Групировката по продукт не визуализира името на продукта alk дефект critical 1.5 RC1 Търговска система
#27 Мениджмънт >> Справка Продажби по продукти/материали не работи alk дефект critical 1.5 RC1 Търговска система
#54 Нова схема за преизчисляване на складовете е счет и търговската с-ма pgbr задача critical 1.5 RC2 Търговска система
#95 Ценовите листи не се update-тват wqw дефект critical 1.5 RC1 Номенклатури
#96 Некоректно крайно салдо в справка "Салда и обороти на контрагернти" pgbr дефект critical 1.5 RC1 Търговска система
#97 Фактор: При генериране на плащане от ДПрод гърми с грешка: wqw дефект critical 1.5 RC1 Търговска система
#109 Начални салда в счетоводство - иплементиране на селектор на док. alk подобрение critical 1.5 RC2 Счетоводство
#110 Генерация на счетоводни записвания от банка - да се съобазява с stp_ID на началните салда alk подобрение critical 1.5 RC2 Счетоводство
#111 Презакачане на плащания към начални салда alk подобрение critical 1.5 RC2 Счетоводство
#116 Правописна грешка в report-a 'Приходен касов ордер' (хедъра) wqw дефект critical 1.5 RC2 Common
#121 Пропуснат usecase при генериране на КИПрод/Пок от един КДПрод/Пок pgbr дефект critical 1.5 RC2 Търговска система
#132 Печат на ДПок гърми с грешка: pgbr дефект critical 1.5 RC2 Търговска система
#135 Запазени количества при унищожаване на продажба wqw дефект critical 1.5 RC2 Търговска система
#141 Унищожаването на РСД запазва количествата в склада wqw дефект critical 1.5 RC2 Търговска система
#149 Върнати КДПрод + РСД в състояние на редакция водят до запазване на количествата в склада (по КДПрод) wqw дефект critical 1.5 RC2 Търговска система
#150 Запазват се количествата и по Предавателен протокол (между складове) + ПЗК wqw дефект critical 1.5 RC2 Търговска система
#167 Номенклатурите 'гърмят' със следната грешка: wqw дефект critical 1.5 RC2 Номенклатури
#169 Генериране на ДПрод от 'Заявка от клиент' гърми с грешка: pgbr дефект critical 1.5 RC2 Търговска система
#170 Генериране на "Кредитен документ/известие за покупка" гърми с грешка: wqw дефект critical 1.5 RC2 Търговска система
#182 Справка Проследяване на заявки - не се съобразява с Поделение wqw дефект critical 1.5 RC3 Търговска система
#184 При покупка гърми: wqw дефект critical 1.5 RC3 Common
#198 Проблем в схема с Аванси pgbr дефект critical 1.5 RC3 Търговска система
#207 Генериране на ФПрод от няколко продажби гърми с грешка wqw дефект critical 1.5 RC3 Търговска система
#211 Редактиране на продажби wqw подобрение critical 1.5 RC3 Търговска система
#216 Проблем в справка "Марж и рентабилност на приходите от продажби" pgbr дефект critical 1.5 RC3 Търговска система
#220 При генериране на КИПрод от няколко КДПрод, количеставта във връзките м/у КИПрод и ФПрод не са коректни wqw дефект critical 1.5 RC3 Търговска система
#18 Инфраструктура за отваряне на док. от data-view на справка wqw задача major 1.5 RC2 Common
#23 Гърми при недефиниран Док. тип във филтър форма Проследяване на завки alk дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#26 Нов скин на Оферта wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#30 Рестрикции на връзки на кредитни и дебитни wqw подобрение major 1.5 RC1 Търговска система
#31 Имплементиране на Промоции wqw задача major 1.5 RC3 Търговска система
#33 Нов тип Документ в склада - Искане за отпускане на МЗ alk задача major 1.5 RC3 Търговска система
#36 Проблем при Генериране на номер на фактура от нова покупка wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#37 Генериране на счетоводно записване за плащане wqw задача major 1.5 RC1 Търговска система
#38 Забавяне при updata на последни доставни цени от покупка с много редове pgbr дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#40 Основание за прилагане на ДДС в счетоводен документ wqw дефект major 1.5 RC2 Счетоводство
#41 Усвояване на аванс (от IGBR) alk дефект major 1.5 RC3 Търговска система
#45 Партиди в търговки и счетоводен склад pgbr подобрение major 1.5 RC3 Търговска система
#46 Водене на серийни номера в търговските складове wqw подобрение major 1.5 RC3 Търговска система
#52 Генериране на счет. док от складов док wqw задача major 1.5 RC1 Счетоводство
#53 Генериране на счет. док от касов док. wqw задача major 1.5 RC1 Търговска система
#64 CgDeliveryPlace д асе увеличи на 255 във всички темп таблици на всички процедури alk дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#66 Разпределение на кол. в кросове wqw подобрение major 1.5 RC1 Търговска система
#67 Ост. количество в селектор на редове на док. wqw подобрение major 1.5 RC1 Търговска система
#69 Връзки с документи в склад и каса wqw подобрение major 1.5 RC1 Търговска система
#70 DEP на права на групи wqw дефект major 1.5 RC2 Common
#71 Кредитни известия от покупки wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#72 Покупки - избор на продукти wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#76 Рефакторинг на справки за коефициант на рентабилност (грос марж) pgbr дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#77 Refresh на grid-а при създаване на нов ДПрод/ДПок (цена с ДДС не се визуализира) wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#78 Гърми при приключване на Протокол за ревизия wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#80 Справката Марж и рентабилност на приходите от продажби гърми wqw дефект major 1.5 RC1 Common
#81 Справката Марж и рентабилност на приходите от продажби по контрагенти гърми wqw дефект major 1.5 RC1 Common
#82 Марж и рентабилност на приходите от продажби по продукти/материали гърми wqw дефект major 1.5 RC1 Common
#83 Справката Върнати стоки от клиенти гърми wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#84 Всички документи в Търг. система да не могат да бъдат приключвани, ако са без редове wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#86 Селектор за избор на файл омазва суфикси wqw дефект major 1.5 RC1 Common
#88 Баркодове на продукт да могат да се assign-ват спрямо различни мерки + забележка alk дефект major 1.5 RC2 Номенклатури
#89 Грешни остатъчни количества по КДПрод/Пок (от Връзки с документи) wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#90 Грешка в записаната usp_sto_SetState_Rev при приключване на Протокол за ревизия wqw дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#93 Запазване на Опeр. No. на изтрито счет. копие wqw дефект major 1.5 RC2 Счетоводство
#94 Справка Печат на ценови листи (с лого) - дублиране на редове pgbr дефект major 1.5 RC1 Номенклатури
#98 Некоректен Остатък в справка 'Върнати стоки от клиент' pgbr дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#103 Фактор: Добавяне на колона във "Форма за избор - Продукти и материали" pgbr подобрение major 1.5 RC1 Номенклатури
#104 Фактор: Грешно Продадено Кол. в справка "Върнати стоки от клиенти" pgbr дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#105 Фактор: Справката Продажби/Плащания гърми pgbr дефект major 1.5 RC1 Търговска система
#106 Генериране на КИПрод към Аванс pgbr подобрение major 1.5 RC2 Търговска система
#107 Генериране на КИПрод към множество КДПрод wqw подобрение major 1.5 RC2 Търговска система
#112 BllError за некоректно известие (за бонус) за генериране на прихващане alk дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#113 Частично плащане по ДПок alk дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#114 Справка 'Печат на ценови листи' (с лого) гърми: wqw дефект major 1.5 RC2 Номенклатури
#118 Грешка в записаната usp_cpa_Rep_CheckStoSupExpences wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#119 При връщане на ДПрод от 'приключен' в 'редакция', запазените количества да остават wqw подобрение major 1.5 RC2 Търговска система
#120 При унищожаване на ДПрод системата да изкарва съобщение ... wqw подобрение major 1.5 RC2 Търговска система
#125 Калкуриране на средни цени в търг. склад pgbr дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#127 Салда по документи в счетоводството - има проблем с прихващанията pgbr дефект major 1.5 RC2 Счетоводство
#130 При групиран списък по Продукт/материал в ДПрод - grid-a забива wqw дефект major 1.5 RC2 Common
#131 В usp_sto_SetState да се използва avgPrice4 - Тази задача зависи от селектора на items pgbr дефект major 1.5 RC3 Търговска система
#133 Доработка в справка 'Проследяване на заявки' alk задача major 1.5 RC2 Търговска система
#136 КДПрод - остатъчно количество за усвочване от ДПрод wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#142 Осчетоводяване на валутно БИ pgbr дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#143 Генерацията на ФПок от (ДПок + КДПок) 'не работи' wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#144 Некоректно количество в справка 'Дневник на сметка' pgbr дефект major 1.5 RC2 Счетоводство
#145 КДок да се генерира с default дилъра на Контрагента, който се взема в кредитното wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#147 Пропуснат use-case: КДПрод - остатъчно количество за усвояване от ДПрод wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#153 При прилкючване на 'Начално салдо на сметка' системата гърми с грешка pgbr дефект major 1.5 RC2 Счетоводство
#154 Разлика в сумата на БИ в справка 'Салда и обороти на контрагенти' (по вътр.фирмени/ по данъчни документи) wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#155 Промяната в основанието на ДПок не менажира ДДС на реда. wqw дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#158 Доработка в справка "Продажби по дилъри/продукти/материали" wqw дефект major 1.5 RC3 Търговска система
#159 Форма 'Избор - Документи за покупка и продажба" wqw дефект major 1.5 RC2 Common
#161 В ДПок да се добави реквизит "Поделение" на Контрагент (Доставчик) alk задача major 1.5 RC3 Търговска система
#162 В справка 'Проследяване на заявки' да се пусне тотал (количество): alk задача major 1.5 RC2 Търговска система
#166 Справка - сравняване на търговски исчетоводни салда alk подобрение major 1.5 RC3 Common
#168 Сравняване на наличности в скалдове м/у търговска ссистема и счет система alk подобрение major 1.5 RC3 Търговска система
#173 Да се добави пояснение в справка "Сравняване салда на контрагенти търговска/счетоводна система" pgbr подобрение major 1.5 RC3 Търговска система
#174 Филтъра в справка "Сравняване наличности в склад търговска/счетоводна система" pgbr дефект major 1.5 RC2 Търговска система
1 2 3
Note: See TracQuery for help on using queries.