Custom Query (5 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#854 BUG: Печат на списък с данни във Вземания и задължения по падежи wqw дефект major 1.5 RTM Справки Търговска система
#911 BUG: Синтетична и Аналитична ОВ(Счетоводство) wqw дефект critical 1.5 RTM Търговска система
#927 BUG: POS - Редакция Текущ продукт wqw дефект minor 1.5 RTM POS
#122 Генерация на счетоводно записване за Дебитно известие за цена pgbr дефект major 1.5 RC2 Търговска система
#148 Банка - слектор на док. Остатъци по ф-ри pgbr дефект critical 1.5 RC2 Търговска система
Note: See TracQuery for help on using queries.