Custom Query (28 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: new (18 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Created
#1262 BUG: Грешна среднопретеглена цена wqw дефект major 1.5 3 years
#951 Dreem WebDocs wqw подобрение minor 1.5 8 years
#965 Интерфейс за разпределяне на раходи по доставка в счет с-ма при приключване на фа-ра за покупка в търговската с-ма wqw подобрение minor 1.5 8 years
#1083 Замяна на продукт без сторно бележка pgbr подобрение minor 1.5 7 years
#1093 Доработки в Печат на ценови листи pgbr задача minor 1.5 7 years
#1094 Печат на документи за заявки през сайт wqw подобрение minor 1.5 7 years
#1180 Рестрикция за смяна на контрагент в свързани складови документи към продажба pgbr подобрение minor 1.5 5 years
#1230 Липсва предупреждение за дублиращи се ДДС/ Ид. No за нов контрагент wqw дефект minor 1.5 5 years
#1238 Добавяне на колона "Серийни номера" в справка Наличност на складове wqw подобрение minor 1.5 5 years
#1242 Автоматично допълване на номер на документ при Фактура за покупка wqw подобрение minor 1.5 4 years
#1245 Справка Покупки/Складови документи - визуализация на отрицателни остатъчни количества pgbr подобрение minor 1.5 4 years
#1249 Заключване на колона "Количество" в документ Ревизия на склад wqw дефект minor 1.5 4 years
#1250 BUG: Приключване на Покпука wqw дефект minor 1.5 4 years
#1255 Приключване на данъчни документи с различни дати wqw подобрение minor 1.5 4 years
#1258 BUG: Серийни номера в КДПрод wqw дефект minor 1.5 4 years
#1259 Сериен номер в документи за ревизия wqw задача minor 1.5 4 years
#1260 Нови колони в Наличност на складове wqw задача minor 1.5 4 years
#1261 BUG: Картон на стока/МЗ wqw дефект minor 1.5 3 years

Status: testing (10 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Created
#1244 BUG: Запазени количества wqw дефект critical 1.5 4 years
#1254 BUG: Марж и рентабилност на приходите от продажби wqw дефект major 1.5 4 years
#1025 Осчетоводяване на ФПрод от поделение Рада БГ pgbr подобрение minor 1.5 8 years
#1216 РКО - некоректна каса свързан документ wqw дефект minor 1.5 5 years
#1226 Печат на допълнителен текст в ГККл wqw подобрение minor 1.5 5 years
#1228 Дилър в Разчети по депозитни разписки wqw задача minor 1.5 5 years
#1235 Добавяне на "Поделение" на потребителя на продукта в справка "Вземания и задължения по падежи" wqw подобрение minor 1.5 5 years
#1247 BUG: Копиране на складов документ wqw дефект minor 1.5 4 years
#1256 Допълнителен текст по редовете на документ за продажба plamen дефект minor 1.5 4 years
#845 Центрове на себестойност и финансова структура plamen подобрение trivial 1.5 9 years
Note: See TracQuery for help on using queries.