Custom Query (15 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: accepted (6 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Created
#475 Кеширане начални салда за AvgPrice4 pgbr подобрение major 2.0 11 years
#11 impl на изтриване в UI със затапени записани процедури wqw подобрение minor 2.0 13 years
#14 Работа с периоди по филтри wqw подобрение minor 2.0 13 years
#55 Импорт на продажби и ф-ри за продажба от друга база данни wqw задача minor 2.0 13 years
#58 Нови колони Акциз и Екотакса в редовете на продажбите wqw подобрение minor 2.0 13 years
#61 Нова справка за коректност на док. от търг. с-ма и техните счет. записвания + ДДС дневниците pgbr подобрение minor 2.0 13 years

Status: new (9 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Version Created
#222 BUG: Избор на мерни единици в Складовите документи wqw дефект critical 2.0 12 years
#124 Свързани док. да визуализират свързани през редовете wqw подобрение major 2.0 12 years
#59 Скин на ф-ра с акциз pgbr задача minor 2.0 13 years
#247 Количествени рабати, рабати за оборот wqw подобрение minor 2.0 12 years
#354 В покупки и продажби да могат да се обработват документи чиито редове са с различна ставка ДДС alk подобрение minor 2.0 11 years
#493 Добавяне на цифров подпис на PDF файлове wqw подобрение minor 2.0 10 years
#597 Нов реквизит в служители "Трудов стаж по специалността" alk подобрение minor 2.0 10 years
#798 Протокол за ревизия по серийни номера wqw подобрение minor 2.0 9 years
#799 Наличност на склад по серийни номера wqw подобрение minor 2.0 9 years
Note: See TracQuery for help on using queries.