Custom Query (40 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Status: new (22 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#1262 BUG: Грешна среднопретеглена цена wqw дефект major Търговска система 1.5
#919 POS: Доработки wqw подобрение minor POS 1.5
#945 Филтър форма на Оборотна ведомост на склад wqw подобрение minor Справки Търговска система 1.5
#951 Dreem WebDocs wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#957 Справка Салда и обороти по дилъри wqw подобрение minor Common 1.5
#965 Интерфейс за разпределяне на раходи по доставка в счет с-ма при приключване на фа-ра за покупка в търговската с-ма wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#1083 Замяна на продукт без сторно бележка pgbr подобрение minor Търговска система 1.5
#1093 Доработки в Печат на ценови листи pgbr задача minor Търговска система 1.5
#1094 Печат на документи за заявки през сайт wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#1166 Нов начин на ценообразуване wqw подобрение minor Номенклатури 1.5
#1180 Рестрикция за смяна на контрагент в свързани складови документи към продажба pgbr подобрение minor Търговска система 1.5
#1230 Липсва предупреждение за дублиращи се ДДС/ Ид. No за нов контрагент wqw дефект minor Търговска система 1.5
#1238 Добавяне на колона "Серийни номера" в справка Наличност на складове wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#1242 Автоматично допълване на номер на документ при Фактура за покупка wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#1245 Справка Покупки/Складови документи - визуализация на отрицателни остатъчни количества pgbr подобрение minor Търговска система 1.5
#1249 Заключване на колона "Количество" в документ Ревизия на склад wqw дефект minor Търговска система 1.5
#1250 BUG: Приключване на Покпука wqw дефект minor Търговска система 1.5
#1255 Приключване на данъчни документи с различни дати wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#1258 BUG: Серийни номера в КДПрод wqw дефект minor Търговска система 1.5
#1259 Сериен номер в документи за ревизия wqw задача minor Търговска система 1.5
#1260 Нови колони в Наличност на складове wqw задача minor Търговска система 1.5
#1261 BUG: Картон на стока/МЗ wqw дефект minor Търговска система 1.5

Status: testing (18 matches)

Ticket Summary Owner Type Priority Component Version
#1244 BUG: Запазени количества wqw дефект critical Търговска система 1.5
#1254 BUG: Марж и рентабилност на приходите от продажби wqw дефект major Търговска система 1.5
#1025 Осчетоводяване на ФПрод от поделение Рада БГ pgbr подобрение minor Търговска система 1.5
#1087 Валидация на настройки на автоматичен осчетоводител pgbr подобрение minor Счетоводство 1.5
#1201 Бърз филтър на потребителски дименсии wqw подобрение minor Номенклатури 1.5
#1202 Колони от потребителски дименсии wqw подобрение minor Номенклатури 1.5
#1216 РКО - некоректна каса свързан документ wqw дефект minor Търговска система 1.5
#1219 Годишни обороти - списък с данни wqw дефект minor Справки Търговска система 1.5
#1226 Печат на допълнителен текст в ГККл wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#1228 Дилър в Разчети по депозитни разписки wqw задача minor Търговска система 1.5
#1235 Добавяне на "Поделение" на потребителя на продукта в справка "Вземания и задължения по падежи" wqw подобрение minor Търговска система 1.5
#1236 Дневник за покупките pgbr подобрение minor Счетоводство 1.5
#1237 Дневник за продажбите pgbr подобрение minor Счетоводство 1.5
#1247 BUG: Копиране на складов документ wqw дефект minor Търговска система 1.5
#1248 Добавяне на Допълнително име в списък с продукти wqw задача minor Номенклатури 1.5
#1251 BUG: Марж и рентабилност на приходите от продажби wqw дефект minor Справки Търговска система 1.5
#1256 Допълнителен текст по редовете на документ за продажба plamen дефект minor Търговска система 1.5
#845 Центрове на себестойност и финансова структура plamen подобрение trivial Търговска система 1.5
Note: See TracQuery for help on using queries.