Custom Query (38 matches)

Filters
 
Or
 
  
 
Columns

Show under each result:


Ticket Summary Owner Type Priority Milestone Component
#222 BUG: Избор на мерни единици в Складовите документи wqw дефект critical 2.0 Beta1 Търговска система
#124 Свързани док. да визуализират свързани през редовете wqw подобрение major 2.0 Beta1 Търговска система
#1262 BUG: Грешна среднопретеглена цена wqw дефект major 1.5 RTM Търговска система
#59 Скин на ф-ра с акциз pgbr задача minor 2.0 Beta1 Търговска система
#91 Detachable списъци wqw задача minor ToBeDone Common
#92 Persistence на документи wqw задача minor ToBeDone Common
#115 Recent на използвани cg/itm и замяна на single-selector с multi-selector (MultiSelector = False) wqw подобрение minor ToBeDone Common
#117 Rename Grp_ID -> Doc_ID във acc_DocsDetails wqw подобрение minor ToBeDone Счетоводство
#247 Количествени рабати, рабати за оборот wqw подобрение minor 2.0 Beta1 Търговска система
#354 В покупки и продажби да могат да се обработват документи чиито редове са с различна ставка ДДС alk подобрение minor 2.0 Beta1 Търговска система
#401 Контролен център на продукт wqw подобрение minor 2.0 Beta1 Номенклатури
#493 Добавяне на цифров подпис на PDF файлове wqw подобрение minor 2.0 Beta1 Търговска система
#512 ToDo's wqw подобрение minor 2.0 Beta1 Common
#513 POS: ToDo's wqw подобрение minor 2.0 Beta1 POS
#597 Нов реквизит в служители "Трудов стаж по специалността" alk подобрение minor 2.0 Beta1 Търговска система
#798 Протокол за ревизия по серийни номера wqw подобрение minor 2.0 Beta1 Търговска система
#799 Наличност на склад по серийни номера wqw подобрение minor 2.0 Beta1 Търговска система
#919 POS: Доработки wqw подобрение minor 1.5 RTM POS
#945 Филтър форма на Оборотна ведомост на склад wqw подобрение minor 1.5 RTM Справки Търговска система
#951 Dreem WebDocs wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#957 Справка Салда и обороти по дилъри wqw подобрение minor 1.5 RTM Common
#965 Интерфейс за разпределяне на раходи по доставка в счет с-ма при приключване на фа-ра за покупка в търговската с-ма wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1083 Замяна на продукт без сторно бележка pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1093 Доработки в Печат на ценови листи pgbr задача minor 1.5 RTM Търговска система
#1094 Печат на документи за заявки през сайт wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1166 Нов начин на ценообразуване wqw подобрение minor 1.5 RTM Номенклатури
#1180 Рестрикция за смяна на контрагент в свързани складови документи към продажба pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1230 Липсва предупреждение за дублиращи се ДДС/ Ид. No за нов контрагент wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#1238 Добавяне на колона "Серийни номера" в справка Наличност на складове wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1242 Автоматично допълване на номер на документ при Фактура за покупка wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1245 Справка Покупки/Складови документи - визуализация на отрицателни остатъчни количества pgbr подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1249 Заключване на колона "Количество" в документ Ревизия на склад wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#1250 BUG: Приключване на Покпука wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#1255 Приключване на данъчни документи с различни дати wqw подобрение minor 1.5 RTM Търговска система
#1258 BUG: Серийни номера в КДПрод wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
#1259 Сериен номер в документи за ревизия wqw задача minor 1.5 RTM Търговска система
#1260 Нови колони в Наличност на складове wqw задача minor 1.5 RTM Търговска система
#1261 BUG: Картон на стока/МЗ wqw дефект minor 1.5 RTM Търговска система
Note: See TracQuery for help on using queries.