{1} Active Tickets (72 matches)

  • List all active tickets by priority.
  • Color each row based on priority.
  • If a ticket has been accepted, a '*' is appended after the owner's name
Ticket Reporter Type Summary Keywords Component Milestone Owner Status
#1244 igbr дефект BUG: Запазени количества IVB Търговска система 1.5 RTM wqw testing
#222 igbr дефект BUG: Избор на мерни единици в Складовите документи Детекс Търговска система 2.0 Beta1 wqw new
#65 pgbr дефект BUG: Некоректно валутно количество в Дневник на сметка (от STEPHAN) Счетоводство 2.0 Beta1 pgbr accepted
#39 igbr дефект BUG: Автоматичен размер на колоните на списък Common ToBeDone wqw accepted
#1254 cveti дефект BUG: Марж и рентабилност на приходите от продажби Търговска система 1.5 RTM wqw testing
#1262 cveti дефект BUG: Грешна среднопретеглена цена Лоби Търговска система 1.5 RTM wqw new
#60 pgbr задача Изписване на МЗ Счетоводство 2.0 Beta1 pgbr accepted
#475 pgbr подобрение Кеширане начални салда за AvgPrice4 UCS Търговска система 2.0 Beta1 pgbr accepted
#10 wqw подобрение Audit log Контейнер 2.0 Beta1 wqw accepted
#124 wqw подобрение Свързани док. да визуализират свързани през редовете Търговска система 2.0 Beta1 wqw new
#1093 cveti задача Доработки в Печат на ценови листи Юм98 Търговска система 1.5 RTM pgbr new
#1094 cveti подобрение Печат на документи за заявки през сайт Панда Търговска система 1.5 RTM wqw new
#1166 cveti подобрение Нов начин на ценообразуване Номенклатури 1.5 RTM wqw new
#1216 cveti дефект РКО - некоректна каса свързан документ IVB Търговска система 1.5 RTM wqw testing
#1219 cveti дефект Годишни обороти - списък с данни Справки Търговска система 1.5 RTM wqw testing
#1226 cveti подобрение Печат на допълнителен текст в ГККл 3Q Търговска система 1.5 RTM wqw testing
#1228 cveti задача Дилър в Разчети по депозитни разписки Мейк98 Търговска система 1.5 RTM wqw testing
#1230 cveti дефект Липсва предупреждение за дублиращи се ДДС/ Ид. No за нов контрагент 3Q Търговска система 1.5 RTM wqw new
#1236 cveti подобрение Дневник за покупките EkoWc Счетоводство 1.5 RTM pgbr testing
#1237 cveti подобрение Дневник за продажбите EkoWC Счетоводство 1.5 RTM pgbr testing
#1247 cveti дефект BUG: Копиране на складов документ Търговска система 1.5 RTM wqw testing
#1248 cveti задача Добавяне на Допълнително име в списък с продукти Фактор Номенклатури 1.5 RTM wqw testing
#1251 cveti дефект BUG: Марж и рентабилност на приходите от продажби Справки Търговска система 1.5 RTM wqw testing
#1255 cveti подобрение Приключване на данъчни документи с различни дати Търговска система 1.5 RTM wqw new
#1256 cveti дефект Допълнителен текст по редовете на документ за продажба Фактор Търговска система 1.5 RTM plamen testing
#1258 cveti дефект BUG: Серийни номера в КДПрод Йон Компютърс Е Търговска система 1.5 RTM wqw new
#1259 cveti задача Сериен номер в документи за ревизия Йон Компютърс Търговска система 1.5 RTM wqw new
#1260 cveti задача Нови колони в Наличност на складове Йон Компютърс Търговска система 1.5 RTM wqw new
#1261 cveti дефект BUG: Картон на стока/МЗ Рада Търговска система 1.5 RTM wqw new
#945 deni подобрение Филтър форма на Оборотна ведомост на склад Справки Търговска система 1.5 RTM wqw new
#957 deni подобрение Справка Салда и обороти по дилъри Common 1.5 RTM wqw new
#1025 deni подобрение Осчетоводяване на ФПрод от поделение Рада БГ Рада Търговска система 1.5 RTM pgbr testing
#1083 deni подобрение Замяна на продукт без сторно бележка Търговска система 1.5 RTM pgbr new
#1180 eli подобрение Рестрикция за смяна на контрагент в свързани складови документи към продажба Панда Търговска система 1.5 RTM pgbr new
#1235 eli подобрение Добавяне на "Поделение" на потребителя на продукта в справка "Вземания и задължения по падежи" Детекс Търговска система 1.5 RTM wqw testing
#1238 eli подобрение Добавяне на колона "Серийни номера" в справка Наличност на складове Стротех Търговска система 1.5 RTM wqw new
#1245 eli подобрение Справка Покупки/Складови документи - визуализация на отрицателни остатъчни количества QSands Търговска система 1.5 RTM pgbr new
#1249 eli дефект Заключване на колона "Количество" в документ Ревизия на склад Търговска система 1.5 RTM wqw new
#1242 igbr подобрение Автоматично допълване на номер на документ при Фактура за покупка Търговска система 1.5 RTM wqw new
#1250 igbr дефект BUG: Приключване на Покпука IVB Търговска система 1.5 RTM wqw new
#919 pgbr подобрение POS: Доработки UCS POS 1.5 RTM wqw new
#951 pgbr подобрение Dreem WebDocs UCS Търговска система 1.5 RTM wqw new
#965 pgbr подобрение Интерфейс за разпределяне на раходи по доставка в счет с-ма при приключване на фа-ра за покупка в търговската с-ма UCS Търговска система 1.5 RTM wqw new
#1087 wqw подобрение Валидация на настройки на автоматичен осчетоводител Счетоводство 1.5 RTM pgbr testing
#1201 wqw подобрение Бърз филтър на потребителски дименсии e-zona Номенклатури 1.5 RTM wqw testing
#1202 wqw подобрение Колони от потребителски дименсии UCS Номенклатури 1.5 RTM wqw testing
#597 alk подобрение Нов реквизит в служители "Трудов стаж по специалността" Търговска система 2.0 Beta1 alk new
#798 cveti подобрение Протокол за ревизия по серийни номера Йон Търговска система 2.0 Beta1 wqw new
#799 cveti подобрение Наличност на склад по серийни номера Йон Търговска система 2.0 Beta1 wqw new
#44 pgbr задача Генериране на ф-ра от счетоводни наличности Счетоводство 2.0 Beta1 pgbr accepted
#55 pgbr задача Импорт на продажби и ф-ри за продажба от друга база данни Търговска система 2.0 Beta1 wqw accepted
#58 pgbr подобрение Нови колони Акциз и Екотакса в редовете на продажбите Мейк98 Търговска система 2.0 Beta1 wqw accepted
#59 pgbr задача Скин на ф-ра с акциз Мейк98 Търговска система 2.0 Beta1 pgbr new
#61 pgbr подобрение Нова справка за коректност на док. от търг. с-ма и техните счет. записвания + ДДС дневниците Търговска система 2.0 Beta1 pgbr accepted
#247 pgbr подобрение Количествени рабати, рабати за оборот IVB Търговска система 2.0 Beta1 wqw new
#354 pgbr подобрение В покупки и продажби да могат да се обработват документи чиито редове са с различна ставка ДДС UCS Търговска система 2.0 Beta1 alk new
#8 wqw подобрение Печат права по функционалности и данни Контейнер 2.0 Beta1 wqw accepted
#11 wqw подобрение impl на изтриване в UI със затапени записани процедури Търговска система 2.0 Beta1 wqw accepted
#14 wqw подобрение Работа с периоди по филтри Търговска система 2.0 Beta1 wqw accepted
#17 wqw подобрение Find/Replace в editable grid-ове Common 2.0 Beta1 wqw accepted
#19 wqw подобрение Компресия на NoteRtf Номенклатури 2.0 Beta1 wqw accepted
#401 wqw подобрение Контролен център на продукт Номенклатури 2.0 Beta1 wqw new
#493 wqw подобрение Добавяне на цифров подпис на PDF файлове Търговска система 2.0 Beta1 wqw new
#512 wqw подобрение ToDo's Common 2.0 Beta1 wqw new
#513 wqw подобрение POS: ToDo's POS 2.0 Beta1 wqw new
#16 wqw подобрение Възможност за e-mail-ване на забравена парола Контейнер ToBeDone wqw accepted
#91 wqw задача Detachable списъци Common ToBeDone wqw new
#92 wqw задача Persistence на документи Common ToBeDone wqw new
#115 wqw подобрение Recent на използвани cg/itm и замяна на single-selector с multi-selector (MultiSelector = False) Common ToBeDone wqw new
#117 wqw подобрение Rename Grp_ID -> Doc_ID във acc_DocsDetails Счетоводство ToBeDone wqw new
#845 pgbr подобрение Центрове на себестойност и финансова структура UCS Търговска система 1.5 RTM plamen testing
#246 pgbr задача Прилагане на съответствия на номенклатури UCS Common 2.0 Beta1 wqw accepted
Note: See TracReports for help on using and creating reports.