Opened 8 years ago

Closed 7 years ago

#1012 closed дефект (fixed)

BUG: Неактивен печат/преглед на ревизия в редакция

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: critical Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

Преглед и печат на неприключвана ревизия в редакция е възможен само от списък с документи, но не и от форма за редакция на документ.

Change History (4)

comment:1 Changed 8 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:2 Changed 8 years ago by deni

  • Status changed from testing to needs_work

При преглед неприключвана ревизия излиза празен лист за печат. Ако след това се даде преглед на приключена ревизия, неприключваната също може да се види при преглед.

comment:3 Changed 8 years ago by wqw

  • Status changed from needs_work to testing

comment:4 Changed 7 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.