Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#1018 closed подобрение (fixed)

Използване на Нормативна цена

Reported by: igbr Owned by: pgbr
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Номенклатури Version: 1.5
Keywords: Прес ООД Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

  1. При връзка с imPress, системата да въвежда в нормативна цена, коричната цена на изданието, а за контрагент да въвежда Потребителя на продукта.

По този начин във всички списъци, потребителите (вестникари) ще имат Корична цена на изданията.

Change History (5)

comment:1 Changed 8 years ago by pgbr

  • Status changed from new to accepted

comment:2 Changed 8 years ago by pgbr

Какво означава "а за контрагент да въвежда Потребителя на продукта." - Не го разбирам

comment:3 Changed 8 years ago by igbr

Иначе системата не разпознава що е то Нормативно цена Това е изискване на Dreem

comment:4 Changed 8 years ago by pgbr

Не разбирам къде трябва да слажа контрагента ?

comment:5 Changed 8 years ago by pgbr

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from accepted to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.