Opened 8 years ago

Closed 7 years ago

#1022 closed дефект (fixed)

BUG: Усвояване на аванс във ФПок

Reported by: cveti Owned by: wqw
Priority: critical Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: PressCorp Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

UCSDEV Dreem15_Help Build_20132_01_22

Пример: Създавам ФПок (98765 за 28.01.2013) на аванс (директно фактура, без Покупка). При опит за усвояване на този аванс посочвам ФПок за аванс, но ред аванс се добавя с количество нула.
Оказа се, че ако имам предварително въведена Покупка за аванс и от нея генерирам ФПок, тогава схемата работи коректно.
Идеята в този случай е да се работи само с данъчни документи (ФПок), без да минавам през вътрешнофирмен документ (Покупката на аванс).

Change History (3)

comment:1 Changed 7 years ago by wqw

  • Priority changed from minor to critical

comment:2 Changed 7 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:3 Changed 7 years ago by cveti

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.