Opened 8 years ago

Closed 7 years ago

#1026 closed дефект (fixed)

BUG: Осчетоводяване на КИПок - тип Бонус оборот

Reported by: igbr Owned by: plamen
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Счетоводство Version: 1.5
Keywords: Прес ООД Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

  1. Проблема е че се осчетоводява като КИ за количество - т.е. в счетоводната статия на реда системата взема количеството то документа и това нещо рефлектира на 304 количествено. Това е проблем. Би трябвало да работи на принципа на Корекция на цени - т.е. в счетоводството да влиза количество 0, на цена XX.

Change History (4)

comment:1 Changed 8 years ago by pgbr

  • Owner changed from pgbr to plamen
  • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 8 years ago by plamen

  • Status changed from assigned to accepted

comment:3 Changed 8 years ago by plamen

  • Status changed from accepted to testing

comment:4 Changed 7 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.