Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#1032 closed подобрение (fixed)

Генериране на Фактури и КИ от imPress опис

Reported by: igbr Owned by: pgbr
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: UCS Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

При генериране на Фактури и Кредитни известия от Описи на продажби, системата да взема Отчетната дата от описа и да я вкарва като Дата на изпълнение във Фактурата или Кредитното.

Change History (2)

comment:1 Changed 7 years ago by pgbr

  • Status changed from new to accepted

comment:2 Changed 7 years ago by pgbr

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from accepted to closed

Качил съм промяната на всички на DBS03/Ins11

Note: See TracTickets for help on using tickets.