Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#1034 closed подобрение (fixed)

Нова фукционалност "Почистване на номенклатура продукти"

Reported by: pgbr Owned by: plamen
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Factor Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

Фитър:

 1. Продукта не е използван от дата , до дата (системата проверява заявки, поупки, продажби)
 2. Чек - Да няма наличност в нито един склад (през оборотна ведомост)

Грид: Код, Продукт, осн. мярка, наличност, разполагаемост, група, Дата на посладна покупка, дата на последна продажба, Участва в брой покупки, Участва в брой продажби, Брой ценови листи в които участва

Quick filter

 1. По име

Tool за деактивиране

 1. Отваря се форма със следните реквизити:
  • Чек Нулиране на клиентски ценови листи
  • Чек изтриване от клиентски ценови листи
  • Чек деактивиране

Change History (8)

comment:1 Changed 7 years ago by pgbr

 • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 7 years ago by plamen

 • Status changed from assigned to accepted

comment:3 Changed 7 years ago by plamen

 • Status changed from accepted to testing

comment:4 Changed 7 years ago by cveti

В момента се Нулират и Изтриват и доставни ценови листи. Това проблем ли е?

comment:5 Changed 7 years ago by cveti

 • Status changed from testing to needs_work

Доставните ценови листи да не се нулират или изтриват.

comment:6 Changed 7 years ago by plamen

 • Status changed from needs_work to testing

comment:7 Changed 7 years ago by wqw

 • Summary changed from Нова фукционалност "Почистване на номенклатурта продукти" to Нова фукционалност "Почистване на номенклатура продукти"

comment:8 Changed 7 years ago by cveti

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.