Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

Last modified 8 years ago

#1036 closed подобрение (fixed)

Идентифициране на продажби по индивидуални ценови листи и схеми с ТО

Reported by: pgbr Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Factor Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by pgbr)

При продажби и заявки от клиенти системата трябва да идентифицира продукти, които се продават по индивидуална ценова листа. При положение, че контрагента има настроена схема с ТО, в която попада и въпросният продукт то:

  1. Селектоира на продуикти трябва да нулиора търговската отстъпка за този продукт
  2. Алгоритъма за прилагане на търговски отстъпки, трябва да нулира търговската отсъпка на този продукт

Change History (8)

comment:1 Changed 8 years ago by pgbr

  • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 8 years ago by pgbr

  • Description modified (diff)

comment:3 Changed 8 years ago by wqw

  • Status changed from assigned to accepted

comment:4 Changed 8 years ago by wqw

  • Status changed from accepted to testing

comment:5 Changed 8 years ago by deni

Трябва ли ТО% за тези продукти да се нулира и когато участват в приложената схма с ТО?

comment:6 Changed 8 years ago by pgbr

Не разбрах въпроса.

comment:7 Changed 8 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed

comment:8 Changed 8 years ago by wqw

  • Summary changed from Идентифициране на продажб и по индивидуални ценови листи и схеми с ТО to Идентифициране на продажби по индивидуални ценови листи и схеми с ТО
Note: See TracTickets for help on using tickets.