Opened 7 years ago

Closed 5 years ago

#1039 closed подобрение (fixed)

Импорт на продукти от Excel

Reported by: pgbr Owned by: plamen
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: UCS Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by pgbr)

  1. При избор на .xls файл, системата да изчита файла и да експорнира интерфейс, скойто да се укаже всека колона от .xls файла в кой реквизит на продуктите в Dreem трабва да влензне. Да се има в предвид че трабва да се отработват фасети на мерни единици (до 3 максимум)както и техните баркодове(). Трабва да могат да се отработват и до 3 бр ценови листи при импорт.
  2. След мачването на колоните системата трябва визуализира данните от .xls файла в списък, като в този списък да се указание евенуалните колизии: Дублиране на код и име.

Change History (4)

comment:1 Changed 7 years ago by pgbr

  • Description modified (diff)
  • Owner changed from pgbr to plamen
  • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 7 years ago by plamen

  • Status changed from assigned to accepted

comment:3 Changed 7 years ago by plamen

  • Status changed from accepted to testing

comment:4 Changed 5 years ago by wqw

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed

Служебно приключен

Note: See TracTickets for help on using tickets.