Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#1042 closed задача (fixed)

Нова фукционалност "Почистване на номенклатура продукти"

Reported by: cveti Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

Добавена е нова функционалност Почистване на номенклатура продукти. Достъпва се от Контролен панелПочистване на номенклатура продукти и се използва за:

  • Нулиране на продукт в клиентски ценови листи
  • Изтриване на продукт от клиентски ценови листи
  • Деактивиране на продукт в Номенклатури Продукти и материали

Чрез опцията Филтър или щрак с мишката в жълтото поле се отваря форма Филтър - Почистване на номенклатура продукти.

Дефинира се период, в който не е имало движение на продукта (проверяват се документи за заявка, продажби и покупки) и при избрана опция Без наличност в складове се филтрират само материали, които не са налични в нито един склад.

В списъка с продукти има опция за бързо търсене по име.
Визуализират се дати и брой участия на продукта в документи за покупка/ продажба.

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by cveti

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.