Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#1044 closed подобрение (fixed)

Нова колона Дата на годност на партида в справка Оборотна ведомост на склад

Reported by: deni Owned by: pgbr
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Рада Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

Да се добави колона Дата на годност на партида в списък с данни на справка Оборотна ведомост на склад

Други справки съдържащи колона Партида:

 • Движение на стоки в складове
 • Хронология на брак и липси
 • Картон на продукт
 • Върнати стоки
 • Дневник на склад
 • Разчети по депозитни разписки
 • Проверка количествена ОВ
 • Проверка за отрицателни количества в складове

Change History (3)

comment:1 Changed 7 years ago by wqw

 • Description modified (diff)
 • Status changed from new to testing
 • Summary changed from Добавяне Срок на годност в Оборотна ведомост на склад to Нова колона Дата на годност на партида в справка Оборотна ведомост на склад

comment:2 Changed 7 years ago by wqw

Другите справки не са направени

comment:3 Changed 7 years ago by deni

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.