Opened 8 years ago

Closed 7 years ago

#1063 closed дефект (wontfix)

BUG: Грешни връзки при КДПрод в сторниращите РСД

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: critical Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description (last modified by deni)

Когато в КДПрод към повече от 2 ДПрод се връща продукт, настроен със съставни прод., връзките м/у неговото РСД и сторнираните РСД са грешни - системата опитва да усвои всички съставни продукти само от един РСД(първи по хронология?) - КДПрод 0000005261, UCSDEV\R2 / Dreem15_Help.

Change History (3)

comment:1 Changed 8 years ago by deni

  • Description modified (diff)

comment:2 Changed 8 years ago by deni

  • Description modified (diff)

comment:3 Changed 7 years ago by wqw

  • Resolution set to wontfix
  • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.