Opened 8 years ago

Closed 6 years ago

#1100 closed дефект (fixed)

BUG: Arithmetic overflow в среднопретеглена цена при изписване в счетоводството

Reported by: wqw Owned by: pgbr
Priority: critical Milestone: 1.5 RTM
Component: Счетоводство Version: 1.5
Keywords: Personal Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

Тема във форума с описание на проблема.

Да се копира модела за ограничаване на overflow от търговската система.

Change History (4)

comment:1 Changed 8 years ago by wqw

  • Summary changed from Arithmetic overflow в среднопретеглена цена при изписване в счетоводството to BUG: Arithmetic overflow в среднопретеглена цена при изписване в счетоводството

comment:2 Changed 8 years ago by wqw

  • Priority changed from minor to critical

comment:3 Changed 8 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:4 Changed 6 years ago by wqw

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed

Служебно приключен

Note: See TracTickets for help on using tickets.