Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#1107 closed подобрение (fixed)

Визуализация на Салдо към началото на периода в оборотни ведомости

Reported by: pgbr Owned by: plamen
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Vestma Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

 1. Във филтрите на следните справки във счетоводството да се добави чек с наименование "Визуализация на салдо към началото на периода"
 1. Колоната "Салдо до началото на периода" да бъде заменена със "Салдо към началото на периода", когато чека е вдигнат.
 1. Справки:
  • Синтетична оборотна ведомост
  • Аналитична оборотна ведомост
  • Аналитична ведомост с признаци
  • Салда и обороти на контрагенти

Change History (3)

comment:1 Changed 7 years ago by plamen

 • Status changed from new to accepted

comment:2 Changed 7 years ago by plamen

 • Status changed from accepted to testing

comment:3 Changed 7 years ago by deni

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.