Opened 7 years ago

Closed 6 years ago

#1108 closed подобрение (fixed)

Справка Хронология на брак и липси в складове

Reported by: igbr Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Справки Търговска система Version: 1.5
Keywords: UCS Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

Справката е групирана по складове. В първата колона излиза Склада, но системата не извежда името, а кода. Предлагам тази колона да извежда името и да бъде скрита. При положение, че справката е групирана по Склад, то смятам че е безсмислено да я визуализираме. Достатъчно е да извадим отгоре група - съответния Склад, а отдолу то си има тотал по Склад.

Change History (3)

comment:1 Changed 7 years ago by wqw

  • Priority changed from critical to minor
  • Summary changed from BUG: Справка Хронология на брак и липси в складове to Справка Хронология на брак и липси в складове
  • Type changed from дефект to подобрение

comment:2 Changed 6 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:3 Changed 6 years ago by cveti

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.