Opened 7 years ago

Closed 6 years ago

#1110 closed дефект (fixed)

BUG: Невъзможно приключване на ДПрод с РСД със съставни продукти по партиди

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: critical Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: IVB Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

Има настройка на склад FIFO - по дата на годност; в ДПрод има Продукт А и Продукт Б, настроен със съставен Продукт А.
Продажбата може да се приключи само с РСД в редакция, където Продукт А е изписан с партида, докато съставният Продукт А остава без партида. Ако се избере ръчно такава, РСД се приключва.

UCSDEV / Dreem15_Help, ДПрод 0000006175

Change History (2)

comment:1 Changed 6 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:2 Changed 6 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.