Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#1126 closed дефект (fixed)

BUG: Не се обновяват коректно доставните цени на продуктите

Reported by: cveti Owned by: wqw
Priority: critical Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Фактор Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

При покупка на продукт, в каквато и мерна единица да е в документа, в доставна ценова листа се обновява цената, но мерната единица винаги остава една (а именно мерната единица на продукта в първата покупка, от съответния доставчик).

Пример: UCSDEV\R2 / Dreem15_Help Build_2013_12_06

  • Продукт: new_1
  • Контрагент: 1119 Контрагент
  • Покупки с дата 09.12.2013

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by cveti

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.