Opened 7 years ago

Closed 6 years ago

#1132 closed дефект (fixed)

BUG: Справка Годишни обороти - липсваши имена колони, разбъркани колони в Списък с данни

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: critical Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

При сравняване на обороти м/у 2 години липсва името на колони Общо и Януари и колоните с месеците са разбъркани(Списък с данни). Последното не винаги се получава, има го със сигурност при шаблон Синтетчна по контрагент.

Change History (2)

comment:1 Changed 7 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:2 Changed 6 years ago by cveti

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.