Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#1136 closed подобрение (fixed)

Доработки за касова отчетност

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 WhatsNew
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

Във връзка с новите изисквания в ЗДДС от 1.01.2014г. в системата са направени следните промени:

  • добавени са нови типове документи за фактури/известия по касова отчетност
  • добавени са нови типове документи за протоколи по касова отчетност
  • добавени са колони в експорт на дневници по ДДС
  • направена е промяна в тотали в декларация по ДДС

Базиран на:

Change History (1)

comment:1 Changed 6 years ago by deni

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.