Opened 6 years ago

Closed 5 years ago

#1142 closed дефект (fixed)

BUG: Промяна валута в покупки и продажби

Reported by: deni Owned by: wqw
Priority: critical Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

Следните колони се актуализират чак след запис на документа, когато се сменя валута и курс по редовете от чужда към нац.валута.

Покупки:

  • Цена осн. мярка
  • Стойност
  • Обща стойност с ДДС

Продажби:

  • Крайна цена в осн.мярка с ТО%
  • Стойност
  • Обща стойност с ДДС

Change History (3)

comment:1 Changed 6 years ago by deni

  • Summary changed from BUG: to BUG: Промяна валута в покупки и продажби

comment:2 Changed 6 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:3 Changed 5 years ago by wqw

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed

Служебно приключен

Note: See TracTickets for help on using tickets.