Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

Last modified 6 years ago

#1144 closed подобрение (fixed)

Подобрения в бърз филтър на списъци

Reported by: wqw Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Common Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

 • филтър с ИЛИ по няколко стойности разделени със pipe
  • e.g. със 1001|1002 възуализира само контрагенти с кодове започващи с 1001 или с 1002
 • филтър само маркирани редове при изчистване (F11) на вече празен филтър
  • e.g. натискане на F11 два пъти

Change History (4)

comment:1 Changed 6 years ago by wqw

 • Status changed from new to testing

comment:2 Changed 6 years ago by cveti

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from testing to closed

comment:3 Changed 6 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:4 Changed 6 years ago by wqw

 • Description modified (diff)
Note: See TracTickets for help on using tickets.