Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#1146 closed дефект (fixed)

BUG: Невъзможно създаване на повече от един документ (от един и същи тип)

Reported by: cveti Owned by: wqw
Priority: blocker Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

В последния Dreem_Build_2014_05_04_Personal:

Пример: При стартиране на Dreem с Build_2014_05_04_Personal, създавам Продажба без проблем. Когато се опитам да създам втора продажба от бутона с трите точки не мога да отворя нито контрагенти, нито продукти. За да успея да създам втората продажба трябва да рестартирам Dreem.

Това важи за всеки втори документ от един и същи тип в Dreem.

Change History (2)

comment:1 Changed 6 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:2 Changed 6 years ago by cveti

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.