Opened 7 years ago

Closed 6 years ago

Last modified 6 years ago

#1147 closed задача (fixed)

Web Catalog. Задачи за разработка (май 2014)

Reported by: ivoch Owned by: ivoch
Priority: major Milestone: Dreem eCommerce
Component: Web Catalog Version: 1.5
Keywords: Web Catalog ToDo List Cc: wqw@… p.bratov@…
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description (last modified by ivoch)

За следваща версия на системата (*):

 1. Управление на рекламни банери (Back-End, Service, WEB)
 2. Управление на съдържанието (за страници с общо съдържание)(Back-End, Service, WEB)
 3. Размери и цветове на продукти (Back-End, Service, WEB)
  • обединяване на позиции под една шапка (всички цветове)
  • обработка на размер като партида
 4. Watermark на снимките (Service)
  • може само над определен размер
 5. Мобилна версия на сайта (WEB)
 6. Онлайн плащания (Back-End, WEB)
 7. SEO на връзки да включват (транслитерирани) имена (WEB)
  • към продукти - /Products/{Id}-{Name}.html
  • към изображения - /Images/{Id}-{Name}-{Size}.jpg
 8. Lazy-load на изображения (WEB)
 9. Suggestions & Full-Text Search (WEB, Service)
 • Трябва предварително да определим какво от списъка ще се разработи, кой и в какви срокове.

Change History (10)

comment:1 Changed 7 years ago by wqw

 • Description modified (diff)
 • Priority changed from trivial to minor

comment:2 Changed 7 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:3 Changed 7 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:4 Changed 7 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:5 Changed 7 years ago by wqw

 • Description modified (diff)

comment:6 Changed 7 years ago by ivoch

 • Priority changed from minor to major

comment:7 Changed 7 years ago by ivoch

 • Description modified (diff)

comment:8 Changed 6 years ago by ivoch

 • Resolution set to fixed
 • Status changed from new to closed

comment:9 Changed 6 years ago by ivoch

 • Milestone ToBeDone deleted

comment:10 Changed 6 years ago by wqw

 • Milestone set to Dreem eCommerce
Note: See TracTickets for help on using tickets.