Opened 6 years ago

Closed 5 years ago

#1149 closed задача (fixed)

POS: Поддръжка на клиентски код за външни системи

Reported by: wqw Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: POS Version: 1.5
Keywords: Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

  • за getti карта
  • в back-end в настройки Префикс за карти на код на контрагенти с pipe (|) може да указват префикси на карти
  • в главна форма баркод с някой от тези префикси автоматично се закачат като клиентски код
  • отделно във форма за плащане може да се сканира баркод на карта без значение от префиксите

Change History (3)

comment:1 Changed 6 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:2 Changed 6 years ago by wqw

  • Description modified (diff)

comment:3 Changed 5 years ago by wqw

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed

Служебно приключен

Note: See TracTickets for help on using tickets.