Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#1150 closed дефект (fixed)

BUG: Copy/paste от Dreem в xls

Reported by: cveti Owned by: wqw
Priority: critical Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Панда Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

За определени потребители на erp.saas.bg, copy/paste от dreem в xls, на справки, в списък с данни не работи коректно.

Пример: Справка Проследяване на заявки, по продукт, събрани редове с тотали. Количествата не се позиционират коректно в xls.

Attachments (1)

Excel_Panda.xlsx (19.8 KB) - added by cveti 6 years ago.

Download all attachments as: .zip

Change History (8)

Changed 6 years ago by cveti

comment:1 Changed 6 years ago by wqw

  • Milestone changed from 2.0 Beta1 to 1.5 RTM

comment:2 Changed 6 years ago by wqw

  • Priority changed from minor to critical

comment:3 Changed 6 years ago by cveti

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from new to closed

comment:4 Changed 6 years ago by wqw

  • Resolution fixed deleted
  • Status changed from closed to reopened

Това

comment:5 Changed 6 years ago by wqw

  • Status changed from reopened to accepted

comment:6 Changed 6 years ago by wqw

  • Status changed from accepted to testing

Не копираше тотали ако първата колона е скрита -- оправено.

Отделно при групиране по колона Икона с пуснати тотали не показваше тотали в хедъра -- оправено.

comment:7 Changed 6 years ago by cveti

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.