Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#1151 closed дефект (fixed)

BUG: Корекция на контрагент

Reported by: igbr Owned by: wqw
Priority: critical Milestone: 1.5 RTM
Component: Номенклатури Version: 1.5
Keywords: IMG Cc:
WhatsNew: no WhatsNew summary:

Description

Корекция на контрагент. При корекция на типа, чрез стрелките от клавиатурата, системата подменя Персоната с Името на контрагента. По този начин се губи името на Персоната.

(Корекцията се извършва със стрелките от клавиатура, като преди това се свали падащия прозорец)

Change History (4)

comment:1 Changed 6 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

comment:2 Changed 6 years ago by cveti

  • Status changed from testing to needs_work

comment:3 Changed 6 years ago by wqw

  • Status changed from needs_work to testing

comment:4 Changed 6 years ago by cveti

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.