Opened 6 years ago

Closed 6 years ago

#1159 closed дефект (fixed)

BUG: Дефиниране на дименсия за множество продукти

Reported by: cveti Owned by: wqw
Priority: critical Milestone: 1.5 RTM
Component: Номенклатури Version: 1.5
Keywords: Фактор Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

В Номенклатури/ продукти не може да се зададе дименсия за множество продукти от списъка (мулти селектор), системата връща съобщение. Проявява се само, когато:

  • Продуктите принадлежат на различни дименсии или за някой от продуктите няма дефинирана дименсия
  • Поне една от дименсийте е настроена да е задължителна.

Ако дименсийте не са отбелязани да са задължителни мулти селекта си е ок.

Change History (2)

comment:1 Changed 6 years ago by wqw

  • Priority changed from minor to critical
  • Status changed from new to testing

comment:2 Changed 6 years ago by cveti

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.