Opened 5 years ago

Closed 5 years ago

#1163 closed подобрение (fixed)

Предупреждение при приключване на коригиращ документ от продажба

Reported by: eli Owned by: wqw
Priority: minor Milestone: 2.0 Beta1
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: Рада Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description

При генериране на коригиращ документ от продажба, чиито издател не е основния потребител на продукта, а друг такъв не се запазват данните за издател и поделение, а предлага основния и негово поделение. Идеята е при приключване на такъв коригиращ документ системата да изкарва съобщение, че има разлика в издател или поделение на издателя между КДПрод и Продажбата с цел да не се допускат грешки.

Change History (2)

comment:1 Changed 5 years ago by wqw

  • Status changed from new to testing

Само по издател е проверката

comment:2 Changed 5 years ago by eli

  • Resolution set to fixed
  • Status changed from testing to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.