Opened 7 years ago

Closed 5 years ago

#1172 closed задача (wontfix)

Нов шаблон за печат на ФПрод и КИПрод

Reported by: eli Owned by: pgbr
Priority: minor Milestone: 1.5 RTM
Component: Търговска система Version: 1.5
Keywords: ТМ Cc:
WhatsNew: yes WhatsNew summary:

Description (last modified by wqw)

Шаблонът да съдържа всички колони от шаблон SG12. Да се добави нова колона дата на доставка. PLU кодовете да са във възходящ ред.

Дата на доставка трябва да идва от (апокрифните таблици на) imPress

Change History (4)

comment:1 Changed 6 years ago by wqw

  • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 6 years ago by wqw

  • Description modified (diff)

comment:4 Changed 5 years ago by wqw

  • Resolution set to wontfix
  • Status changed from assigned to closed
Note: See TracTickets for help on using tickets.